Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Sudár Ákos specializációja: Fizikus MSc - orvosi fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: NTI
A témavezető neve: Varga-Kőfaragó Mónika
- munkahelye: Wigner Fizikai Kutatóközpont
- beosztása: tudományos munkatárs
- email címe: varga-kofarago.monika@wigner.hu
A konzulens neve: Dr. Légrády Dávid
- tanszéke: NTI
- beosztása: egy.docens
- email címe: legrady@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Proton komputertomográf alkalmazása in vivo dozimetriai mérésekre proton besugárzás alatt
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A téma célja az in vivo dozimetria megvalósíthatóságának vizsgálata proton besugárzás közben. Az in vivo dozimetria elsődleges célja, a kezelés közben a szövetek által elnyelt dózis eloszlásának meghatározása. Amennyiben ez nem megvalósítható, akkor másodlagos cél a protonok szövetben való megállási mélységének meghatározása, amely elegendő információt szolgáltat egy a nyaláb vonalában, de a besugárzandó térfogat nyalábbal ellentétes oldalán elhelyezkedő védendő szerv megóvására. A hallgató feladata az in vivo dozimetria vizsgálata a további bekezdésekben foglalt pontok teljesítésén keresztül:

  • Másodlagos részecskék típusának, energiájának, a beérkező proton pályájához viszonyított szögének és keletkezési valószínűségének meghatározása Monte Carlo módszer segítségével az emberi szervezetben nagyobb mennyiségben előforduló anyagok és különböző protonenergiák esetére. A másodlagos részecske keltés és az elnyelt dózis közötti összefüggés helyfüggő meghatározása. Szükség esetén a képalkotáshoz alkalmazható részecsketípus és energiatartomány meghatározása.
  • A besugárzott tartomány körüli szövetek elnyelésének vizsgálata Monte Carlo módszer segítségével, annak meghatározása, hogy a képalkotás ezek korrekciója nélkül elvégezhető-e. Amennyiben az elnyelés korrekciója szükséges a korrekciós eljárás kidolgozása, hatékonyságának meghatározása.
  • A szakirodalomban elérhető komputertomográfiai képrekonstrukciós eljárások alkalmazhatóságának vizsgálata in vivo dozimetriai mérésekhez. A képalkotás célja a térfogati másodlagos részecskeforrás meghatározása, és ez alapján az elnyelt dózis meghatározása. Az alkalmazhatóság meghatározása elméleti megfontolások, analitikus számítások és/vagy Monte Carlo módszerek alkalmazásával történik.
  • A szakirodalomban elérhető radiográfiai képrekonstrukciós eljárások alkalmazhatóságának vizsgálata a protonok páciensbeli megállási mélységének meghatározására, az előző bekezdésben felsorolt eljárások segítségével.
  • Amennyiben komputertomográfiai vagy radiográfiai képrekonstrukciós algoritmussal az in vivo dozimetria megvalósítható, annyiban egy demonstrációs célú algoritmus írása és Monte Carlo szimulációval történő tesztelése.

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu