Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Klasszikus- és kvantum-információelmélet
2. A tárgy angol címe Classical and Quantum Information Theory
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 4 + 0 + 0 f Kredit 6
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
Válogatott fejezetek a kvantum-információelméletből BMETE92MM37
6. A tantárgy felelős tanszéke Analízis Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Mosonyi Milán beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2021.01.29. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2021.02.01.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Erős lineáris algebrai alapok. Funkcionálanalízis és kvantummechanika alapjainak ismerete előny, de nem elvárás.
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Szabadon választható tárgy a BSc, MSc, PhD képzéseken.
11. A tárgy részletes tematikája

1. Klasszikus és kvantum valószínűségi modellek: állapotok, mérések. Összetett rendszerek, tenzorszorzat. Állapottranszformációk, teljesen pozitív leképezések reprezentációi.
2. Állapotok és csatornák megkülönböztethetősége, nyom norma és teljesen korlátos nyom norma, adaptív stratégiák.
3. Állapotok és csatornák aszimptotikus megkülönböztethetősége, Rényi divergenciák.
4. Forráskódolás (tömörítés) és entrópia.
5. A termodinamika matematikai alapjai: Gibbs-állapotok, passzív állapotok, majorizáció.
6. Információtovábbítás klasszikus-kvantum csatornákon.
7. Hibamentes kommunikáció, gráfkapacitás.

 

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Házi feladatok teljesítése heti rendszerességgel és a félév végén beszámoló egy kiadott cikkből vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Az oktatóval egyeztetve
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A.S.Holevo: Probabilistic and statistical aspects of quantum theory, North-Holland 1982
A.S.Holevo: Quantum Systems, Channels, Information, De Gruyter 2012
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
72
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
24
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
16.9 Összesen
180
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Mosonyi Milán
egyetemi docens
Analízis Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Matolcsi Máté