Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Margóczi Márk specializációja: Fizikus MSc - nukleáris technika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: BME Nukleáris Technikai Intézet
A témavezető neve: Guba Attila
- munkahelye: ELKH Energiatudományi Kutatóközpont
- beosztása: Laboratórium vezető
- email címe: guba.attila@energia.mta.hu
A konzulens neve: Varjú Tamás
- tanszéke: BME Nukleáris Technikai Intézet
- beosztása: tudományos segédmunkatárs
- email címe: varjutamas@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: ATHLET termohidraulikai rendszerkód validációs számítása egy PMK-2 kísérlet felhasználásával
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A PMK-2 (Paks Modell Kísérlet) létesítmény Budapesten az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont telephelyén, a KFKI Campuson található. A PMK-NVH integrális berendezés utódja, amelyet még a Paksi atomerőmű blokkjainak építésével párhuzamosan hoztak létre. A PMK teljes nyomású primer, részben szekunder és tercier köri egyhurkos termohidraulikai 1: 2070 térfogati és teljesítmény méretarányú modellje a paksi VVER-440/V213 típusú nukleáris erőműnek. A PMK-t azért hozták létre, hogy segítse az erőműben lejátszódó áramlástani és termodinamikai folyamatok megértését mind tranziens, mind pedig állandósult működési állapotokban, valamint adatokat szolgáltasson a különböző kísérletekről a kapcsolódó termohidraulikai programkódok validációjához, mint az ATHLET, a CATHARE és a RELAP5 a VVER erőművi alkalmazásoknál. Az atomerőművek biztonsági értékelésének termohidraulikai hátterét meghatározóan termohidraulikai rendszerkódokkal biztosítják. A számítási eredmények megbízhatósága érdekében a kódokat rendszer-kísérletekkel ellenőrizni kell. Azt a folyamatot, amikor egy kód által végzett szimulációs előrejelzést összehasonlítanak egy kísérleti mérés eredményével, validálásnak nevezzük. A kódmodell akkor tekinthető validáltnak, ha elegendő tesztet hajtottak végre a prediktív pontosság elfogadható szintjének biztosítása érdekében azon körülmények között, amelyekre a kód alkalmazható. A validáció nagy szerepet kap a német ATHLET best-estimate reaktor termohidraulikai rendszerkód esetében is. Az ATHLET kód lehetővé teszi a könnyűvizes atomerőművek hűtőrendszere termohidraulikus viselkedésének átfogó és realisztikus elemzését, valamint az összes valóságos folyamat és üzemállapot szimulálását a tervezési alap során és azon túlmenően mechanisztikus modellek segítségével. A hallgató feladata az eddig munkája során beállított kezdetleges tranziens szimuláció továbbfejlesztése. A nyers input fejlesztésével a PMK-2 PH4-SLB (térfogatkompenzátor bekötővezeték nagy LOCA törése) mérés modellezése, tranziens számítás elvégzése, az eredmények értékelése az ATHLET kód, és különböző segédprogramjai segítésével. A számításhoz különböző input paraméterek változtatásával érzékenységi vizsgálatokat szükséges végezni, a cél a mérést legjobban közelítő számítás kidolgozása. Végül a szimulációs eredmények összevetése a mérési eredményekkel. A validációs feladat alkalmat ad a folyamatban lezajló fizikai jelenségek alaposabb megismerésére. Ilyenek például a kétfázisú kritikus áramlás, a hidroakkumulátorok viselkedése, a zóna leszáradása, az újranedvesítés folyamata, a vízzárak viselkedése, a kondenzáció és az evaporáció szerepe.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu