Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Elméleti szilárdtestfizika
2. A tárgy angol címe Theoretical Solid State Physics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE11AF05 SzilFizAlap BMETE15AF27 Kvantum1 .
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Virosztek Attila beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2014.05.07. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2014.09.10
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Alapvető kvantummechanikai és szilárdtestfizikai ismeretek
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika (BSc) képzés Fizikus specializációjának kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Bloch-elektron mozgása külsõ erõ hatására, kváziklasszikus dinamika, kváziklasszikus mozgás Hamilton formalizmusa, Boltzmann -egyenlet, relaxációs idõ közelítés, transzport idõfüggõ elektromos térben, és mágneses térben, elektron-szennyezõ kölcsönhatás, elektron-fonon kölcsönhatás, félvezetõk elektronszerkezete, töltéshordozók félvezetõkben, félvezetõ eszközök.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga alapján.
13. Pótlási lehetőségek
14. Konzultációs lehetőségek
Igény szerint, egyeztetés alapján.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Charles Kittel: Introduction to Solid State Physics (Wiley, New York, 1986)
N. W. Ashcroft and N. D. Mermin: Solid State Physics (Saunders, Philadelphia, 1976)
Sólyom Jenõ: A modern szilárdtestfizika alapjai I-III. (ELTE Eötvös Kiadó, 2002-2003)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
12
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
20
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Virosztek Attila
egyetemi tanár
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András