Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fizika 1i
2. A tárgy angol címe Physics 1i
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 3 + 1 + 0 v Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE90AX04 Analízis1 (aláírás)
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
Fizika1 villamosmérnök hallgatóknak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr Mihály György beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2005.02.24. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2005.11.11.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
A vektoralgebra és az elemi analízis alapfogalmai.
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
VIK Műszaki Informatikus Szak BSC képzés kötelező alaptárgya
11. A tárgy részletes tematikája
MECHANIKA: Mérés, mértékegységek, modellalkotás. Tér, idő, koordinátarendszerek. Anyagi pont térbeli mozgása. Newton-axiómák. Munka, , kinetikus energia, potenciális energia. Munkatétel. Megmaradási tételek a mechanikában. Mozgás gyorsuló koordinátarendszerek ben, a tehetetlenségi erõk. A newtoni gravitáció. A speciális relativitáselmélet alapjai. Pontrendszerek és megmaradási tételek. A merev test kinematikája és dinamikája. Harmonikus rezgőmozgás, rezonancia. Hullámterjedés, hullámegyenlet, diszperzió, Doppler- effektus. TERMODINAMIKA: A hömennyiség és a hőmérséklet. A hő terjedés formái. Kinetikus gázelmélet. A termodinamika főtételei. A rev erzibilis és irreverzibilis folyamat, állapotváltozások. Az entrópia és mikrofizikai értelmezése. A statisztikus fizika alapfogalma i. SZTATIKUS ELEKTROMOS ÉS MÁGNESES TÉR: Elektromos töltés. Elektromos térerõsség, fluxus,. potenciál. Az elektrosztatika alape gyenletei. A Gauss-törvény használata. Kondenzátork és az elektrosztatikus tér energiája. Dielektrikumok és határfeltételek. A z elektromos vezetés. A mágneses erőtér. Áramjárta vezető mágneses térben. Áramok mágneses tere, Biot-Savart-törvény.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Két zárthelyi és ennek alapján ”aláírás”. vizsga-
időszakban
vizsga
13. Pótlási lehetőségek
A sikerteln zárthelyi egyszer pótolható.
14. Konzultációs lehetőségek
Heti rendszerességgel és a ”Fizikai Problémák Megoldása 1.”–c. (0 kredites) tantárgy.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
1.) Hudson-Nelson: Útban a modern fizika felé, LSI tankőnyv
2.) Hálózatra felvitt elektronikus kiegészítő anyagok.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
20
16.3 Felkészülés zárthelyire
20
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
20
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Mihály György
egyetemi tanár
Fizika Tanszék
Orosz László
egyetemi docens
Fizika Tanszék
Pacher Pál
egyetemi docens
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Mihály György