Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fizika 2i
2. A tárgy angol címe Physics 2i
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 3 + 1 + 0 v Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE90AX04 Analizis1 BMETE90AX05 Analízis2 (aláírás) BMETE11AX03 Fizika1i (aláírás)
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
Fizika2 villamosmérnök hallgatóknak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr Mihály György beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2005.02.24. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2005.11.11.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
A vektoralgebra és az elemi analízis alapfogalmai. A lineáris terek alapfogalmai.
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
VIK Műszaki Informatikus Szak BSC képzés kötelező alaptárgya
11. A tárgy részletes tematikája
ELEKTRODINAMIKA: Faraday-féle indukciótörvény. Öninduktivitás és kölcsönös induktivitás. Az anyag mágneses tulajdonságai. Mágneses adattárolás. A Maxwell egyenletek rendszere. Elektromágneses hullámok keltése, terjedése, visszaverődése. A geometriai optika alapjai. A fizikai optika, interferencia, diffrakció. A poláros fény. AZ ATOMFIZIKA ALAPJAI: A természetes és a koherens fényforrások. Az optikai kommunikáció fizikai alapjai. A deBroglie hullám ok. A Schrödinger egyenlet. Az atomok elektronszerkezete. Az elektron spin. Fémek szabadelektron elmélete. Fermi-Dirac statisztika. Szilárd testek energiasáv szerkezet. A szupravezetés jelensége. Kvantummechanikai jelenségek a modern elektronikában. Az atommagfizika alapjai. Atomreaktorok. Az elemi részecskék. Kozmológiai érdekességek.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Két zárthelyi és ennek alapján ”aláírás”. vizsga-
időszakban
vizsga
13. Pótlási lehetőségek
A sikerteln zárthelyi egyszer pótolható.
14. Konzultációs lehetőségek
Heti rendszerességgel és a ”Fizikai Problémák Megoldása 2.”–c. (0 kredites) tantárgy.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
1.) Hudson-Nelson: Útban a modern fizika felé, LSI tankőnyv
2.) Hálózatra felvitt elektronikus kiegészítő anyagok.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
20
16.3 Felkészülés zárthelyire
20
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
20
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Mihály György
egyetemi tanár
Fizika Tanszék
Orosz László
egyetemi docens
Fizika Tanszék
Pacher Pál
egyetemi docens
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Mihály György