Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Építőmérnöki fizika
2. A tárgy angol címe Physics for Civil Engineers
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Papp Zsolt beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2009.12.09. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2010.01.25.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Matematika (differenciál- és integrálszámítás)
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Épületfizikai mérések elméleti alapjainak elsajátítása. Építőmérnöki BSc szak kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Az elektromos töltés. Coulomb-törvény. Elektromos térerősség és fluxus. Munka és energia elektromos erőtérben. Potenciál és feszültség. Kondenzátorok. Anyagok elektromos erőtérben. A kondenzátor, mint érzékelő. A piezoelektromos effektus és gyakorlati alkalmazása. A kontaktpotenciál és alkalmazása a hőmérsékletmérésben. Stacioner elektromos áram törvényszerűségei, az áramkörök alaptörvénye i. A mágneses erőtér és jellemzői. A Biot-Savart-, és a gerjesztési törvény, és alkalmazásaik. Erőhatások mágneses erőtérben és ennek gyakorlati alkalmazása. Mozgási indukció. Faraday-törvény és megjelenése az érzékelőknél. Időben változó elektromágneses tér. Kölcsönös indukció és önindukció. Mágneses erőtér anyagban, mágneses körök. Váltóáramú áramkörök jellemzőinek meghatározása differenciálegyenletek és komplex impedanciá k alkalmazásával. Egyszerűbb váltóáramú áramkörök vizsgálata. Érzékelők a méréstechnikában. Villamos alapmennyiségek mérése. El lenállás típusú-, induktív- és kapacitív érzékelők. Indukciós-, magnetoelasztikus-, termoelektromos- és piezoelektromos érzékelők. Erő, elmozdulás, gyorsulás, rezgési jellemzők mérése. Folyadékok és gázok áramlási sebességének mérése. Szintmérés. Forgalomszámlálás érzékelői. Nedvességtartalom mérése. Hőmérsékletmérés módszerei. A termovízió és alkalmazása. Lézerek működésének alapjai. Lézeres távol ság, elmozdulás ill. alakmérés különböző mérettartományokban (tizedmikrométer - méter).
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
előadásokon kötelező részvétel (min. 70%), ZH1, ZH2 vizsga-
időszakban
nincs
13. Pótlási lehetőségek
pót-zh lehetőség a félév végén
14. Konzultációs lehetőségek
zh-k előtt külön konzultáció
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Vannay L.: Építőmérnöki fizika egyetemi jegyzet
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
10
16.3 Felkészülés zárthelyire
14
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
4
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Papp Zsolt
egyetemi adjunktus
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Mihály György