Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Nobel-díjas fizika a mindennapi életünkben
2. A tárgy angol címe Nobel Prize Physics in Everyday Application
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Papp Zsolt beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2013.05.22. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2013.07.08.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Klasszikus fizikai alapismeretek (mechanika, hőtan, elektromosságtan)
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Választható tárgy (brazil hallgatóknak tervezve)
11. A tárgy részletes tematikája
Az informatikától az egészségügyi diagnosztikáig számos helyen találkozhatunk a műszaki fejlesztések eredményeként megjelenő érdekes, néha furcsa, de ma már nélkülözhetetlen eszközökkel. Ezen eszközök fejlesztését sokszor az tette lehetővé, hogy az izgalmas, érdekes és előremutató tudományos kutatások eredményei elérhetőek voltak a technikai innováció számára. Jó példa erre a hordozható számítógép (noteb ook) melynek számos fontos alkotóeleme Nobel-díjas ötleten alapul, mint például az integrált áramkör (2000), a folyadékkristályos kijelző (1991), a CCD kamera (2009), a merevlemez mágneses (GMR) érzékelője (2007), a DVD meghajtó félvezető lézere (2000), és még számos, a korábbi kvantummechanikai és szilárdtestfizikai kutatások eredményét felhasználó alkatrész. A kurzus célja bemutatni a mindennapi alkalmazások széles körét, amelyek fiz ikai Nobel-díjas ötleteken alapuknak, miközben a fizikai hátteret, annak kísérleti és elméleti alapjait is szemléletesen ismertetjü k. A tananyag elsajátításához elegendő a középiskolai fizikatudás. A következő témák alkotják az előadássorozat vázlatát: régebbi Nobel -díjas eredmények alkalmazásai (drótnélküli adatátvitel, rádió, röntgensugárzás, radioaktivitás, stb.); "hétköznapi optika" (lézerek, CCD, optikai szál, folyadékkristályos kijelző, holográfia); kvantumfizika az atommodelltől a kvantumkommunikációig; nagy pontosságú mérések (Einstein relativitáselméletének alkalmazása GPS rendszerekben, atomórák, interferometria); nukleáris technológia (atomerőmű, orvosi alkalmazások, régészeti kormeghatározás); modern fizika az orvosi diagnosztika szolgálatában (MRI, CT, PET); félvezetők az első tranzisztor tól a mobiltelefonig; a nanotechnológia alapvető eszközei (pásztázó alagútmikroszkóp, elektronsugár-litográfia, stb.); spintronika az elektron spinjének felfedezésétől a modern adatrögzítő eszközökig; szupravezetés (szupravezető MRI mágnesek és lebegő vonatok); szén alapú elektronika a grafén felfedezésétől jövőbe mutató alkalmazásokig.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
vizsga-
időszakban
írásbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
+ 1 pótvizsga
14. Konzultációs lehetőségek
egyedi egyeztetés alapján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Servay: physics for scientists and engineers
előadások fóliái elektronikus formában
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
32
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Papp Zsolt
egyetemi adjunktus
Fizika Tanszék
Dr. Halbritter András
egyetemi docens
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András