Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Nobel-díjas fizika a mindennapi életünkben – laboratóriumi gyakorlat
2. A tárgy angol címe Nobel Prize Physics in Everyday Application – Laboratory Exercise
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 2 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Papp Zsolt beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2013.05.22. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2013.07.08.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Klasszikus fizikai alapismeretek (mechanika, hőtan, elektromosságtan)
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Választható tárgy (brazil hallgatóknak tervezve)
11. A tárgy részletes tematikája
A laboratóriumi gyakorlat során a "Nobel-díjas fizika a mindennapi életünben" című tárgyhoz kapcsolódóan lehetőség nyílik Nobel-díjas témákhoz kapcsolódó kísérletek elvégzésére az alábbi témakörökben: 1. Bevezetés, baleset- és munkavédelmi ismeretek, alapvető méréstechnikai és adatkiértékelési ismeretek 2. Mikrométer alatti elmozdulások mérése Michelson interferometéterrel 3. Folyadékkristályos kijelzők működési elvének vizsgálata 4. Szupravezető perzisztens mágnes vizsgálata spin-szelep mágneses szenzorral 5. Az anyag atomi felépítésének demonstrálása alagútmikroszkóp (STM) jellegű törőkontaktus elrendezésben 6. Részletes látogatás a BME NTI oktatóreaktorában 7. Atomerőmű szimulációs gyakorlat A laborgyakorlatok egyenként 4 kontakt óra időtartamúak. A 2-5. mérések közül minden szemeszterben 3 kerül megtartásra.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
A félévközi jegy a felkészültséget ellenőrző rövid irásos számonkérések illetve a mérési gyakorlatok után leadott jegyzőkönyvek alapján. vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
1 pótmérés
14. Konzultációs lehetőségek
egyedi egyeztetés alapján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Mérésleírások elektronikus formában
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
16
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
16
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Papp Zsolt
egyetemi adjunktus
Fizika Tanszék
Dr. Halbritter András
egyetemi docens
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András