Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fizika 2
2. A tárgy angol címe Physics 2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 3 + 1 + 0 v Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE90AX00 Matematika A1a BMETE11AX21 Fizika 1
4.2 BMETE11AX01 Fizika 1
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Márkus Ferenc beosztása adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2014.03.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2014.04.23.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Egyváltozós analízis és vektoralgebra
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
VIK Villamosmérnök BSc kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Elektromos és mágneses jelenségek: Sztatikus elektromos tér. Elektromos töltés fogalma, Coulomb-törvény. Elektromos térerősség. Gauss-törvény. Elektromos potenciál. Kondenzátorok, a kapacitás fogalma. Az elektrosztatikus tér energiája. Dielektrikumok. Elektromos á ramok. Elektromos áramerősség és áramsűrűség. Az elektromos vezetőképesség és ellenállás fogalma. Ohm-törvény. Joule-törvény. Egyenáramú áramkörök, Kirchhoff-törvények. Az áramerősség és a feszültség mérése. Kondenzátor töltése és kisütése. (RC-kör). Elektromos töltések mozgása sztatikus mágneses térben. A mágneses tér fogalma. Lorentz-erő. Áramra ható erő mágneses térben. Hall-effektus. A rúdmágnes és a Föld mágneses tere. Mágnesség alapfogalmai, mágneses adattárolás. Mozgó töltések és áramok által keltett tér. Biot-Savart-törvény. Ampere-törvény. Tekercsek mágneses tere. Időben változó elektromos és mágneses terek kapcsolata. Faraday-féle indukciótörvény, mozgási indukció. Öninduktivitás és kölcsönös induktivitás. RL-körök. Időben változó elektromos tér. Maxwell-egyenletek rendszere. Elektromágneses hullámok. Keltés, terjedés, visszaverődés, spektrum. Lorentz-transzformáció, a speciális relativitáselmélet alapjai. Elektromosságtan a hétköznapokban és műszaki alkalmazásokban az elektromotoroktól a távközlésig. Optika: A geometriai optika alapjai: törés, visszaverődés, lencsék és tükrök. A fizikai optika, interferencia, diffrakció. A poláros fény.Optikai alkalmazások: mikroszkópok, távcsövek, holográfia, LCD kijelzők, stb. Bevezetés a modern fizikába: A kvantumos jelenségek kísérleti előzményei. A de Broglie-hullámok. A Schrödinger-egyenlet. Az atomok elektronszerkezete. Az elektronspin. Alkalmazott kvantummechanika a pásztázó alagútmikroszkóptól a kvantuminformatikáig. Az előadásokon a fenti témakörökhöz kapcsolódóan rendszeresen demonstrációs kísérletek kerülnek bemutatásra.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
6 "kis" ZH és 1 összefoglaló ZH teljesítése vizsga-
időszakban
Írásbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
A ZH-k a szorgalmi időszak végén egy-egy alkalommal pótolhatók a TVSZ szerint.
14. Konzultációs lehetőségek
Az oktatókkal heti rendszerességgel lehet konzultálni, illetve a ZH-k és a vizsgák előtt felkészítő konzultációk lesznek
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
http://fizipedia.bme.hu/index.php/Fizika_2_-_Villamosmérnöki_alapszak
Serway: Physics for Scientists and Engeneers (Saunders College Publishing)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
20
16.3 Felkészülés zárthelyire
24
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
20
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Márkus Ferenc
adjunktus
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András