Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Optikai spektroszkópia szeminárium
2. A tárgy angol címe Seminar on Optical Spectroscopy
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 2 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE11AF05 SzilFizAl BMETE15AF00 KvantMech BMETE12AF01 Optika
4.2 BMETE15AF07 ElmFiz2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Kézsmárki István beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2011.11.02. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2011.12.05.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Elektrodinamika, kvantummechanika, optika, szilárdtestfizika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Kutatófizikus és alkalmazott fizikus szakon szabadon választható, ajánlott doktorandusz hallgatóknak is
11. A tárgy részletes tematikája
A szeminárium célja, hogy a szilárdtestfizika és biofizika területén spektroszkópiai módszerekkel elért legújabb eredmények feldolgozásán keresztül megismertesse a hallgatókat a főbb kutatási trendekkel és az alkalmazott kísérleti technikák alapjaival és fejlődés ével. A témák feldolgozásánál előnyt jelent az Optikai spektroszkópia (BMETE11MF16) és a Mágneses rezonancia (BMETE13MF04) című előadások anyagának ismerete. Mindazonáltal a szeminárium három előadással kezdődik, mely ismerteti az optikai abszorpciós spektroszkópia, a Raman spektroszkópia és a rezonanciamódszerek alapjait. Az alapozó előadásokat követően a szeminárium két részből áll. Az első részben egy hallgató a kijelölt területen közelmúltban megjelent cikkek (esetleg könyvfejezetek) feldolgozásával bemutatja a kutatás kérdéskörét, az elért eredményeket és értelmezésüket. Ezt követően egy másik hallgató irodalmi forrásokra támaszkodva részletesen bemutatja az alkalmazott kísérleti technikákat. A szeminárium a bemutato tt eredmények és kísérleti módszerek diszkussziójával zárul. A két hallgató közösen, egymást segítve dolgozza fel az irodalmat. A félév során minden hallgató egyszer az új kutatási eredmények, egyszer a metodika részből készül fel a szemináriumra. Lehetséges témakörök: korrelált anyagok, mágneses anyagok spektroszkópiai vizsgálata, nanoszerkezetek spektroszkópiája, biológiai rendszerek spektroszkópiája; polarizációs, időfelbontásos és nem lineáris spektroszkópia, mikrospektroszkópia.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
1 előadás tartása a megjelölt kutatási terület eredményeiről, 1 előadás egy másik megadott terület kísérleti metodikájáról vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
előadóval egyeztetve
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Physical Review Letters, Physical Review B, Science, Nature, Nature Physics, Applied Physics Letters, …
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
16
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
16
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Kézsmárki István
egyetemi docens
Fizika Tanszék
Dr. Simon Ferenc
egyetemi tanár
Fizika Tanszék
Dr. Fehér Titusz
egyetemi docens
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Mihály György