Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fizika 3
2. A tárgy angol címe MSc Physics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 3 + 1 + 0 v Kredit 5
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Mihály György beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2008.11.19. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2008.12.15.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Klasszikus fizika, lineáris algebra, elemi analízis, differenciál egyenletek alapjai
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
A Villamosmérnöki MSc szak kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A Kvantummechanikában használt matematikai eszközök rövid összefoglalása: Az (absztrakt) Hilbert tér és fontosabb jellemzői. Kötött és nem kötött állapotok tárgyalása. A klasszikus mechanika és a kvantummechanika kapcsolata.Az atomok elektronszerkezete. Az elektron-spin és leírása Pauli mátrixokkal. Atomok mágneses térben. Az „ egyrészecske” közelítés. Kötéstípusok. Molekulapályák. A kvantumstatisztikák, Fermion- és Bozon- rendszerek. A „fotongáz”. Rugalmas hullámok és a fononok. Szilárd testek fajhője alacsony hőmérsékleten. Kristályos anyagok sávszerkezete, vezetők, szigetelők, félvezetők. „Kristályelektronok” fogalma és azok viselk edése külső tér hatására. Az Ehrenfest tétel alkalmazása. A Boltzmann egyenlet stacionárius esetben. A relaxációs idő és a lineáris közelítés. Az elektromos vezetőképesség meghatározása kvantummechanikai modellben: A szilárd anyagok optikai tulajdonságainak atomi elmélete, az oszcillátor-modell. Fémek optikai tulajdonságai. A Plazmafrekvencia. Elektromágneses hullám terjedése vezetőkben. Transzmissziós tényező. Atomok dia-mágnesessége, a szabad elektrongáz paramágnessége. A paramágneses szuszceptibilitás, a ferromágnesség átlagtér elmélete. A szupravezetés kísérleti alapjai,. a Meissner effektus. Fenomenológikus elmélet A BCS elmélet alapgondolata és kísérleti igazolása, fluxuskvantálás. Kvantum-interferometria. A kvantum-optika és a lézerfizika alapjai.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
A vizsgárabocsátás és az aláírás feltétele két sikeres zárthelyi. vizsga-
időszakban
irásbeli (esetlegesen) szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
A mindenkori TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Szükség szerint, maximum heti 1 órában
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Hálózatra feltett írásos anyagok.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
17
16.3 Felkészülés zárthelyire
30
16.4 Zárthelyik megírása
3
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
44
16.9 Összesen
150
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Mihály György
egyetemi tanár
Fizika Tanszék
Dr. Orosz László
egyetemi docens
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Mihály György