Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Optikai spektroszkópia korrelált elektron rendszereken
2. A tárgy angol címe Optical spectroscopy on correlated electron systems
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE152015 Kvantummech
4.2 BMETE152036 Szilfiz II
4.3 BMETE111064 Elektrodinamika
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Kézsmárki István beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2005.11.17. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2005.12.13.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Elekrodinamika, Fourier-analizis, szilárd testek sávszerkezete, szupravezetés és mágnesség alapjai
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Mérnök-fizikus szak Kondenzált anyagok fizikája modul kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Az előadások célja, hogy a diákok megismerkedjenek az optikai méréstechnika alapjaival, és alkalmazásaival néhány speciális e setben, különös tekintettel a mágneses térben végzett mérésekre. Optikai mérések jelentős szerepet játszanak a fém-szigetelő átalakulást mutató anyagok, a magas hőmérsékletű szupravezetők, a spin és töltés sűrűséghullámok, a nehéz Fermion rendszerek és más korrelált elektron rend szerek vizsgálatában. Az előadások első részében a fizikai és matematikai alapfogalmakkal foglalkozunk. A második részben az optikai spektrométerek működési elvével és gyakorlati kivitelezésével ismerkedünk meg. A továbbiakban ismertetünk néhány optikai mérést a szupravez etők, a fullerének, a nagy mágneses ellenállású anyagok területéről. Végül részletesen tárgyalunk két, mágneses térben alkalmazott mérési módszert: az optikai úton detektált spin rezonanciát és a magneto-optikai Kerr effektus alkalmazását mágnesezettség mérésre.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
a TVSZ előírásoknak megfelelően
14. Konzultációs lehetőségek
folyamatos
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Hans Kuzmany: Solid State Spectroscopy, Springer (1998).
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
12
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
50
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Mihály László
egyetemi tanár
S.U.N.Y. (USA)
Kézsmárki István
egyetemi adjunktus
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Mihály György