Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig
2. A tárgy angol címe From Femtosecond Lasers to Attophysics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE152015 Kvantummech BMETE122045 Optika1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Papp Zsolt beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2006.03.08. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2006.04.21.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Optikai és lézerfizikai alapismeretek, a kvantummechanika alapjai
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Választható tárgy a TTK Mérnök-fizikus képzésének Kondenzát anygok fizikája és Optika modulján
11. A tárgy részletes tematikája
A kurzus a nemlineáris optikai bevezető után megismertet a módusszinkronizált lézerműködés alapjaival, az ilyen lézerek kvantitatív leírásával együtt. A rövid lézerimpulzusok előállítására alkalmas szélessávú lézeranyagok ismertetése után a leggyakrabban használt Ti:z afír lézerek felépítését és az ehhez kapcsolódó optikai technológiai kérdéseket tárgyalom. A félév első felét az így előllított lézerimpul zusok erősítésével és összenyomásával kapcsolatos kérdések zárják le. Külön előadást szentelek a vivő-burkoló fázis fogalmának, fázisstabilizált lézereknek, optikai hullámformák reprodukálható előállításának, és az ezekhez kapcsolódó, a 2005-ös fizikai Nobel-díjban jelentős szerepet játszó optikai frekvenciametrológiának. A félév második felében az ún. extrém nemlineáris optikai tartományban lejátszódó fény-anyag kölcsönhatási folyamatok kerülnek sorra, különös figyelmet szentelve a magasharmonikus-keltésre épülő attoszekundumos impulzuselőállításnak. Az elmúlt évek alapvető attoszekundumos kísérleteinek ismertetése után a Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetbeli laborlátogatás zárja a félévet.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
a TVSZ előírásoknak megfelelően
14. Konzultációs lehetőségek
folyamatos
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
http://www.attoworld.de/education/lecturecourses.html
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
12
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
50
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Dombi Péter
Tudományos munkatárs
MTA/SZFKI
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Mihály György