Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Új kísérletek a nanofizikában
2. A tárgy angol címe New Experiments in Nanophysics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE112035 Szilfiz I BMETE152036 Szilfiz II BMETE152015 Kvantummechanika
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Halbritter András beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2004.10.14. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2004.11.10.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Szilárdtestfizika, kvantummechanika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Szabadon választható tárgy, elsősorban mérnök-fizikus hallgatóknak a kondenzált anyagok fizikája modulban
11. A tárgy részletes tematikája
Karakterisztikus méretskálák a nanofizikában (Transzport méretskálák, Nanotechnológiai eljárások és eszközök) Koherens vezetési jelensélgek (Kvantált transzport ballisztikus vezetőkben, vezetési csatornák, Aharonov - Bohm effektus, vezetőképesség fluktuációk, gyenge lokalizáció) A zaj, mint jel (Poisson-zaj, termikus zaj, sörét zaj, bozonikus és fermionikus korrelációk, csatorna transzmisszió és a transzmitált részecskék töltése) Kvantum dotok (Kvantum dot fabrikálás, Coulomb blokád jelensége, feszültség - áram karakterisztikák, gerjesztések vizsgálata) Egzotikus struktúrák kétdimenziós elektron rendszerben (Frakcionális Kvantum Hall effektus, kompozit fermionok, párhuzamos kétdimenziós elektron rendszerek) Kvantum számítógépek felé: kísérletek kvantum biteken (Kvantum bitek félvezetőkben magspin, elektronspin, kvantum Hall élállapotok felhasználásával, Szupravezető kvantum bitek) Atomi méretű kontaktusok vizsgálata a nanofizika eszköztárával (Egyatomos kontaktus vezetőképessége, vezetőképesség kvantálás, sörét zaj, subgap struktúra, vezetőképesség fluktuációk)
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
14. Konzultációs lehetőségek
heti 2 óra
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Nanoscopic Quantum Physics, Elsevier 2005
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
34
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Halbritter András
egyetemi adjunktus
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Mihály György