Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Connaissances de base en chimie pour les ingénieurs
2. A tárgy angol címe Basic Engineering Chemistry (Mérnöki kémiai alapismeretek)
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Réti Ferenc beosztása tudományos munkatárs
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2005.12.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2006.02.07.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Középiskolai kémia, francia nyelv
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Francia nyelvü BSc képzés tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A mérnöki látásmód. Kémiai folyamatok a környező világban. Kémia és a vegyipar, biotechnológia, környezetvédelem. Az anyagtudomány alapjai. Fizikai változások és kémiai átalakulások. A kémiai reakcióegyenlet, sztöchiometria, állandó súlyviszonyok törvénye. Mólszám, móltört, egyéb koncentrációegységek. A tökéletes gáz, gáztörvények. Reális gázok tulajdonságai. A kritikus paraméterek, gázok cseppfolyósítása. Alacsony nyomású gázok, bevezetés a vákuumtechnikába. A hő, mint speciális energiafajta. A termodinamikai potenciálfüggvények és tulajdonságaik. A termodinamika I. főtétele. Fizikai és kémiai folyamatok hőeffektusai, ezek számítása táblázatos adatokból. A kémiai reakciók lineáris kombinálhatósága, a Hess tétel. A hő és hőmérséklet mérése, kalorimetria. Stacionárius folyamatok, lángok. Energiahordozók a gyakorlatban, a felhasználásukkal, véges voltukkal kapcsolatos problémák. Alternatív energiaforrások, zöldenergia. Elektrokémiai áramforrások, tüzelőanyag cellák. A légkörkémia alapjai, üv egházhatás. Munka nyerése hőből, Carnot körfolyamat, hatásfok, a termikus entrópia. Benzin és Diesel motorok üzeme. A forditott Carnot körfolya mat, a hűtőgép. A termodinamika II. főtétele. A konfigurációs entrópia. A termodinamika III. főtétele, az abszolút nulla fok. A sz abadentalpia, a kémiai potenciál: az egyensúly. Szilárd fázisok egyensúlya a metallurgia alapjai. Építőanyagok kémiája, azok előállítása, szilárdulása. A kémiai reakciók hajtóereje és az egyensúlyi állapot. A termodinamikai egyensúlyi állandó. Az egyensúly i állandó számitása táblázati adatok és Interneten keresztül is használható mérnöki számítógépes programok segitségével, a reakció megvalósíthatóságának megítélése. A kémiai reakciók időbeli lefolyása: a reakciósebesség. A felezési idő. A reakciósebesség befolyásolása, a katalízis. A reakciósebesség hőmérsékletfüggése, az aktiválási energia. Más, aktiválási energiát igénylő folyamatok; a diffúzió. Kinetika a hőerőgépek hen gereiben, kontrollált robbanások.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
2 zárthelyi vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
az oktatóval való megbeszélés szerint
14. Konzultációs lehetőségek
az oktatóval való megbeszélés szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
P.W.Atkins: Chimie-physique, P.Arnaud: Cours de chimie-physique, Varsányi Gy.: Fizikai-kémia I-II.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
8
16.4 Zárthelyik megírása
2
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
8
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
14
16.9 Összesen
74
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Réti Ferenc
tudományos munkatárs
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Richter Péter