Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Anyagtudományi vizsgálati módszerek
2. A tárgy angol címe Experimental Methods in Materials Science
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMEVESEA207 Szervetlen kémia
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Kocsányi László beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2006.december 20. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2007.01.29.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Fizika, Fizikai kémia
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
VEK Vegyész szak Műanyag, textiltechn. és anyagtud. szakirányának kötelezően válaszható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Szilárdtestek kötésviszonyai és szerkezete (kristálygeometria, üvegszerű anyagok) Szilárdtestek elektronrendszerének tulajdonságai, a sávok kialakulása az atomi nívókból fémeknél és szigetelőknél. Az állapotsűrűség és az optikai állapotsűrűség. Szilárdtestek rezgései Kristályos és üvegszerű anyagok közti különbségek. Kristályhibák, felületek és hatásaik. Szilárdtestek felületvizsgálati módszerei: XPS, UPS, AES, SIMS. Szilárdtestek optikai abszorpciós spektroszkópiája. A rács gerjesztésén alapuló anyagvizsgálati módszerek: termoanalitika, IR spektroszkópia, Raman spektroszkópia. Szerkezetvizsgálati módszerek: XRD, SEM+EDX, SPM ((EC)-STM, (EC)-AFM, nanoidentator).
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
előadások látogatása vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
ismételt vizsga
14. Konzultációs lehetőségek
kérdések az órán és bármikor a tanszéken
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Deák P, Giber J, Kocsányi L., Műszaki Fizika III (Műegyetemi Kiadó 1991; 050001)
O. Brümmer, J. Heydenneich, K. H. Krebs, H. G. Schneider: Szilárdtestek vizsgálata elektronokkal, ionokkal és röntgensugárzással
Balázsné Bihari E., Kálmán E., Nagy P.: Pásztázó tűszondás mikroszkópia, Válogatott fejezetek a műszaki felülettudományból, Műegyetemi Kiadó, Budapest 4. fejezet, 80-137 (1998)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
32
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Deák Péter
egyetemi tanár
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Richter Péter