Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Kémia villamosmérnököknek
2. A tárgy angol címe Chemistry for Electrical Engineers
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE11AX01 Fizika 1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Réti Ferenc beosztása tudományos munkatárs
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2007.05.25. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2007.06.21.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Villamosmérnöki tudomány, mikroelektronika, középiskolás kémia
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
VIK szabadon választható tárgy a villamosmérnökök számára fontos kémiai ismeretek megadása
11. A tárgy részletes tematikája
Általános szervetlen kémiai alapismeretek, alapfolyamatok, törvényszerűségek, a periódusos rendszer, az elemek elektronrendszere. Röviden a kémiai kötésekről, azok szerepéről az anyagok tulajdonságaiban. Szerves kémiai alapismeretek, a főbb vegyülettípusok és reakciócsoportok. A szén és a szilicium a villamosmérnöki tudományban. Szénmódosulatok (amorf szén, gyémánt, grafit, fullerén, szén nanocső), ezek sajátságai. Villamosmérnöki tudományban fontos zénvegyületek és reakcióik: fotorezisztek, polimetil-metakrilát, ftalocianin. A fotokémia alapjai. Szilicium, sziliciumdioxid, sziliciumorganikus vegyületek, amorf szilicium, porózus szilicium: előállítás és tulajdonságok, felhasználás. A mikroelektronikai gyártástechnológiákban használatos vegyi folyamatok alapjai, az azokban használt vegyszerek, azok veszélyessége, élettani hatásai. Szerves félvezetők, félvezető oxidok. Elektrokémiai alapismeretek, elektródok, elektródpotenciálok, korróziós jelenségek. Töltéstranszport elektrolitokban, polarizácós jelenségek, elektrolízis. Szilárd elektrolitok. Galvánelemek és akkumulátorok, mint kémiai áramforrások. Az energiatárolás kémiai lehetőségei. Tüzelőanyag cellák. A hidrogén, mint energiaforrás. A kémiai energia munkává alakítása hőerőgépekben és kémiai áramforrásokban. Melyiknek nagyobb a hatásfoka és miért. Tények és tévhitek: a "vízautó".
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Az előadások látogatása, folyamatos óraközi felkészülés. 2 zárthelyi vizsga-
időszakban
Vizsgára felkészülés és sikeres vizsga
13. Pótlási lehetőségek
Az oktatóval való egyeztetés alapján
14. Konzultációs lehetőségek
Az oktatóval való egyeztetés alapján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
P.W.Atkins: Fizikai-kémia I-III.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
26
16.3 Felkészülés zárthelyire
8
16.4 Zárthelyik megírása
2
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
6
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
20
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Réti Ferenc
tudományos munkatárs
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Richter Péter