Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fizika laboratórium AF
2. A tárgy angol címe Physics Laboratory AP
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 6 f Kredit 6
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Ujhelyi Ferenc beosztása tudományos munkatárs
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2008.09.30. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2008.12.16.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Optikai, felületfizikai és méréstechnikai alapismeretek
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
A Fizikus MSc Alkalmazott Fizika Szakirány kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Üvegszálak, hullámvezetők, Lézerdióda tulajdonságai, Diffrakció és optikai jefeldolgozás, Akusztooptikai szűrő, CD lemezjátsz ó, Ellipszometria és vékonyrétegek, Optikai átviteli függvény és interferometria, Holografikus adattárolás, Elektronmikroszkópia és elektronlitográfia, Anódos oxidréteg növesztés, Oxid rétegek vizsgálata XPS-sel, Gyémánt réteg növesztés CVD-vel
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
12 db mérési feladat elvégzése, mérésenkénti felkészülés legalább elégséges szinten, a mérési jegyzőkönyv leadása vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
1 mérési feladat pótolható
14. Konzultációs lehetőségek
mérések után igény szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Fizika laboratórium AF mérésleírás gyűjtemény
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
84
16.2 Félévközi felkészülés órákra
60
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
36
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
180
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Ujhelyi Ferenc
Tudományos munkatárs
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Richter Péter