Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Bevezetés az optikába
2. A tárgy angol címe Introduction to Optics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 1 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
Optika BMETE12AF01
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Richter Péter beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2010.04.20. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2010.05.13.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
matematika, fizika, elektrodinamika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
A Fizikus MSc Szak Alkalmazott Fizika Szakirányának kötelezően választható tárgya.
11. A tárgy részletes tematikája
A tantárgy a BSc szakon optikát nem végzett MSc hallgatók számára bevezető, a BSc elektrodinamikára épít. Fő témakörei fénymodellek, transzmisszió, reflexió, geometriai/paraxiális optika, interferencia, vékonyrétegek, diffrakció, optikai rács, polarizáció, terjedés anizotróp közegben, hullámvezetők, fény és anyag kölcsönhatása, abszorpció, emisszió, lézerműködés, koherencia, elektro - és akuszto-optika.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
70%-os részvétel (ea+gy)1 zárthelyi vizsga-
időszakban
elégséges zárthelyi, mely beszámít a vizsgába szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
1 pótzárthelyi
14. Konzultációs lehetőségek
oktatóval egyeztetve igény szerint és a ZH előtti héten
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Richter Péter: Bevezetés a modern optikába, I. kötet, Műegyetemi Kiadó, 2000.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
10
16.4 Zárthelyik megírása
2
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
22
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Richter Péter
egyetemi tanár
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Richter Péter