Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Lézerfizika
2. A tárgy angol címe Laser Physics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 3 + 1 + 0 v Kredit 6
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Lőrincz Emőke beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2008.09.30. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2008.12.16.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Optika, kvantummechanika, szilárdtestfizika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
A Fizikus MSc Szak Alkalmazott Fizika Szakirányának kötelezően választható tárgya.
11. A tárgy részletes tematikája
Lézerelmélet fenomenológikus, félklasszikus - kvantált anyag és klasszikus elektromágneses tér kölcsönhatása, és kvantumos tárgyalása - kvantált anyag és fény kölcsönhatása - alapján a folytonos és impulzus lézerműködés és a lézerfény tulajdonságainak megismerése. Lézertípusok és lézeralkalmazások. Az egyes elméleti témakörök anyagának megértését a gyakorlatok példamegoldásai segítik.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
részvétel az el adások 60%-án, gyakorlatok 70%- án1 zárthelyi vizsga-
időszakban
jelenléti követelmények és a ZH legalább 40%-os teljesítése,írásbeli és szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
1 pótzárthelyi
14. Konzultációs lehetőségek
oktatóval egyeztetve kéthetente igény szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Bevezetés a modern optikába, III. kötet, 050393 számú jegyzet
Svelto: Principles of lasers, Springer, 1998; Saleh, Teich: Fundamentals of Photonics, John Wiley & Sons, Inc. 1991
Nussenzweig: Introduction to quantum optics, Gordon and Breach 1973, Yariv: Quantum electronics, John Wiley & Sons, 1987
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
34
16.4 Zárthelyik megírása
2
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
60
16.9 Összesen
180
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Lőrincz Emőke
egyetemi docens
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Richter Péter