Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Félvezetők fizikája
2. A tárgy angol címe Semiconductor Physics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 4 + 0 + 0 v Kredit 6
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Kiss Gábor beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2008.09.30. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2008.12.16.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
szilárdtestfizika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
A Fizikus MSc Szak Alkalmazott Fizika Szakirányának kötelezően választható tárgya.
11. A tárgy részletes tematikája
A tantárgy a Fizika alapképzési (BSC) szakon megszerezhető szilárdtesfizika és statisztikus fizika ismeretekre építve a modern félvezető fizika, elsősorban a gyakorlat és a modern elektronika alapját szolgáltató elektromos és optikai tulajdonságokat mutatja be, hangsúlyozva a szilárdtest fizika többi ágának is példaadó új jelenségek megértését. A legfontosabb témakörök: kristály szerkezet és kötés, elektron áll apotok, effektív tömeges közelítés, lokalizált állapotok, a félvezetők statisztikája, transzport: fenomenologikus és mikroszkopikus, mágneses, nagyfrekvenciás jelenségek, a Kvantum Hall jelenség, termikus tulajdonságok, inhomogén félvezetők, a p-n átmenet, MOS struktúrák, transzport instabilitások és a Gunn jelenség, félvezető lézer és világító dióda, egyéb alkalmazások fizikai alapjai: napelem, optikai hírközlés, modern kísérleti technikák: mélynívó spektroszkópia, élettartam mérés.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
részvétel az előadások legalább 70%-án,1 ZH vizsga-
időszakban
elégséges ZHszóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
1 pótzárthelyi
14. Konzultációs lehetőségek
oktatóval egyeztetett időpontban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Kittel: Bevezetés a szilárdtestfizikába ; Aschroft-Mermin: Solid State Physics
Sólyom Jenő: A modern szilárdtestfizika alapjai
Beleznay Ferenc: Félvezetők fizikája
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
30
16.3 Felkészülés zárthelyire
38
16.4 Zárthelyik megírása
2
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
54
16.9 Összesen
180
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Kiss Gábor
egyetemi docens
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Richter Péter