Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Vizsgálati módszerek az anyagtudományban 1
2. A tárgy angol címe Experimental methods in material science 1
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 3 + 0 + 2 f Kredit 5
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE12MF03 FizikaLaborAF
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Hárs György beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2010.04.20. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2010.05.13.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Atomfizika, Kvantummechanika, Szilárdtest fizika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
A Fizikus MSc Szak Alkalmazott Fizika Szakirányának kötelezően választható tárgya.
11. A tárgy részletes tematikája
A tárgy célja az anyagtudományban az anyagok jellemzésére legáltalánosabban használt módszerek elvi és gyakorlati szintű, az alkalmazási lehetőségekre is kiterjedő megismertetése. Az előadások során ismertetésre kerül a módszerek elve, a te chnikai megvalósítás jellemzői, a minta előkészítés és a mérés technikai feltételei, valamint a mérésből nyerhető információk és azok kiértékelése. Bemutatásra kerül nek gyakorlati mérési példák és az azokból nyerhető technológiai információ. A kiválasztott módszerek mindegyikéről a témával foglalkozó elismert szakember tart előadást, amihez demonstratív laborgyakorlat csatlakozik a Budapesten elérhető legmodernebb módszerek mellett. Aktivációs analízis, SIMS, Rezgési spektroszkópiák, Infravörös spektroszkópia, Ramann spektroszkópia, Transzmissziós elektronmikroszkópia, Elektron diffrakció, Fotoelektron spektroszkópiák (UPS, XPS), Atomi erőmikroszkópia (AFM), Alagút mikroszkópia (STM), Neutron szórás, Röntgen diffrakció, Auger Elektron Spektroszkópia
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
részvétel az előadások legalább 50%-án és a gyakorlatok legalább 70%-án, mérések előtt 10 perces beszámoló vizsga-
időszakban
a feladatokra kapott osztályzatok közül a legjobb 8 külön-külön is elérje az elégségest
13. Pótlási lehetőségek
nincs
14. Konzultációs lehetőségek
oktatóval egyeztetve igény szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
O. Brummer, J. Heydenreich, K.H.Krebs, H.G. Schneider: Szilárd testek vizsgálata elektronokkal,
ionokkal és röntgensugárzással. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.
Az egyes előadók által az előadásokhoz mellékelt néhány oldalas aktuális segédletek.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
70
16.2 Félévközi felkészülés órákra
50
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
30
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
150
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Hárs György
egyetemi docens
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Richter Péter