Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Felületfizika és vékonyrétegek 2
2. A tárgy angol címe Surface physics and thin films 2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 TE12MF35 Felületfizika 1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Vargáné dr. Josepovits Katalin beosztása adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2010.04.20. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2010.05.13.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Szilárdtestfizika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
A Fizikus MSc Szak Alkalmazott Fizika Szakirányának kötelezően választható tárgya.
11. A tárgy részletes tematikája
A tárgy szilárdtestfizikai alapismeretekre építve tárgyalja a felületfizika és vékonyréteg fizika főbb területeit. Részletes tárgyalásra kerül a felületek rácsrezgéseinek leírása. A tárgy foglalkozik az adhézióval különbözõ határfelületeken, valamint abszorpciós jelenségek, felületi reakciók és transzportjelenségek leírásával.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
részvétel az előadások legalább 70%-án,1 ZH vizsga-
időszakban
elégséges ZHszóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
1 pótzárthelyi
14. Konzultációs lehetőségek
oktatóval egyeztetett időpontban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
J. és szerzőtársai: Szilárdtestek felületfizikája, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1987.
Giber J., Gyulai J., V.K. Josepovits, L. P. Biró: Diffúzió és implantáció szilárdtestekben, Műegyetemi Kiadó, 1997.
O. Brummer, J. Heydenreich, K.H.Krebs, H.G. Schneider: Szilárd testek vizsgálata elektronokkal, ionokkal és …
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
15
16.3 Felkészülés zárthelyire
19
16.4 Zárthelyik megírása
2
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
26
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Vargáné dr. Josepovits Katalin
adjunktus
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Richter Péter