Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Kísérleti fizika gyakorlat 2
2. A tárgy angol címe Practical Course in Experimental Physics 2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 2 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE93AF00 Analízis BMETE13AF02 KisérletiFizika1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Beleznai Szabolcs beosztása adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2010.11.30. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2011.01.25.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
mechanika, elektromágnességtan, differenciál- és integrálszámítás
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika (BSc) képzés kötelező alaptárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Feladatmegoldás a Kísérleti fizika II. tárgy témaköreiben. A legfontosabb tárgykörök: Elektromos erőtér. Elektromos áram. Mágneses erőtér. Elektromágneses indukció. Elektromágneses rezgések. Elektromágneses hull ámok. Hullámoptika.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
a gyakorlati jegyet a félév során írt 2 sikeres zárthelyi eredményének átlaga adja vizsga-
időszakban
-
13. Pótlási lehetőségek
sikertelen zárthelyik a szorgalmi időszakban egy alkalommal pótolhatók
14. Konzultációs lehetőségek
előzetes megbeszélés alapján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Füstöss L.: Feladatok elektrodinamikából, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2000
Hevesi I.: Elektromosságtan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998
Kálmán P.-Tóth A.: Kibővített óravázlat (internetről letölthető segédanyag)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
18
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Kálmán Péter
egyetemi docens
Kísérleti Fizika Tanszék
Dr. Tóth András
egyetemi docens
Kísérleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Richter Péter