Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fizika K2A
2. A tárgy angol címe Physics K2A
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 3 + 0 + 0 v Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE14AX00 Fizika K1A
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Kísérleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Tóth András beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2005.04.12. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2005.05.04.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
mechanika, hőtan, vektoralgebra, differenciál- és integrálszámítás alapjai
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
A Vegyészmérnöki Kar, Környezetmérnöki Szak kötelező tárgya.
11. A tárgy részletes tematikája
Elektrosztatikai alapjelenségek, elektromos töltés, Coulomb-törvény. Elektromos térerősségvektor. A térerősség fluxusa, az elektrosztatika Gauss- törvénye. Az elektromos potenciál és feszültség. Kapacitás, kondenzátorok. Az elektromos dipólus. Dielektrikumok, permittivitás. Az elektromos erőtér energiája. Stacionárius elektromos áram. Áramerősség, áramsűrűség, Ohm-törvény, ellenállás, vezetőképesség, Joule-törvény. Kirchhoff-törvények. Az elektromos vezetés mechanizmusa. Kontaktusjelenségek. Mágneses alapjelenségek. A mágneses indukció vektora. Indukciófluxus, a magnetosztatika Gauss-törvénye. Mágneses erőtér hatása áramvezetőre, vezetőkeretre, a mágneses dipólus. Az elektromos motor. A Biot-Savart-törvény és a gerjesztési törvény. Mágneses erőtér anyagban, mágneses permeabilitás. Időben változó mágneses erőtér, Faraday-féle indukciótörvény. A mágneses erőtér energiája. Mozgási indukció. Változó elektromos erőtér, az eltolási áram. Maxwell-egyenletek (integrális alakban). Harmonikus rezgés ideális elektromos rezgőkörben. Csillapodó rezgés- és kényszerrezgés elektromos rezgőkörben. Rezonancia. A hullám fogalma, a hullámfüggvény. Harmonikus síkhullám. Huygens-elv, hullámok visszaverődése és törése. Hullámegyenlet. Energiaterjedés hullámban. Hullámok interferenciája, interferencia két és több pontforrás esetén, a koherencia fogalma. Állóhullámok, állóhullám -egyenlet. Fényinterferencia. Fényhullámok elhajlása. Röntgensugarak elhajlása kristályban.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Fakultatív írásbeli vizsga a szorgalmi időszak utolsó hetében, megajánlott jeggyel. vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga.
13. Pótlási lehetőségek
14. Konzultációs lehetőségek
Szorgalmi időszakban előzetes megbeszélés szerint, vizsgaidőszakban a vizsgák előtti napok egyikén.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Tóth A.: Fizika segédanyagok (internetről letölthetők)
Holics L. (szerk.): Fizika 1. Műszaki Könyvkiadó,Kft., Budapest 1992
Hudson, A.–Nelson, R.: Útban a modern fizikához, LSI Oktatóközpont Alapítvány, Budapest, 1997
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
64
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Tóth András
egyetemi docens
Kísérleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Jánossy András