Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Relativisztikus kvantumtérelmélet
2. A tárgy angol címe Relativistic Quantum Field Theory
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE13AF15 EldinRelelm BMETE15AF00 Kvantummechanika
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Takács Gábor beosztása tudományos tanácsadó
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2013.10.22. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2013.12.19.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Elektrodinamika, elemi relativitáselmélet, kvantummechanika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Szabadon választható
11. A tárgy részletes tematikája
A tantárgy bevezetést nyújt a relativisztikus kvantumtérelméletbe, kombinálva a részecskefizikai, statisztikus fizikai és szilárdtestfizikai alkalmazások nézőpontjait. A tervezett fő témák: 1. Relativisztikus invariancia, klasszikus mezők, Noether tétel. 2. Klein-Gordon mező. Dirac-egyenlet, Majorana és Weyl spinorok. 3. Szabad kvantummezők (skalár, Dirac, elektromágneses). Részecskék. 4. Funkcionálintegrál formalizmus. 5. Kapcsolat a statisztikus fizikával. Skálázás, univerzalitás. 6. Feynman-féle kovariáns perturbációszámítás. 7. A szóráselmélet alapjai. 8. Effektív potenciál, spontán szimmetriasértés. 9.* Mértékinvariancia, nemábeli mértékelméletek alapjai. 10. Nemperturbatív megközelítések. 11.* Effektív modellek, kvázirészecskék. 12. Példák a kondenzált anyagok elméletéből. (a *-gal jelölt témák opcionálisak).
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
Szóbeli vizsga
14. Konzultációs lehetőségek
Konzultáció igény szerint, előzetes egyeztetés alapján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Itzykson-Zuber: Quantum Field Theory
Peskin-Schroeder: An Introduction to Quantum Field Theory
Itzykson-Drouffe: Statistical Field Theory
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
20
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
10
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
32
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Takács Gábor
tudományos tanácsadó
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Szunyogh László