PhD téma kiírások

Témavezető nevecsökkenő sorrend Témavezető munkahelye Cím PhD típus
Asbóth János MTA Wigner FK SZFI Topologikus fázisok periodikusan gerjesztett rendszerekben
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Attila Hirn MTA Centre for Energy Research Contaminations and selectivity of silicon detector charged particle detectors for space weather and space dosimetry measurements
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Bányász István MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Nukleáris Anyagtudományi Osztály Integrált optikai elemek és áramkörök tervezése, készítése és minősítése ionnyaláb technikák használatával távközlési és bioérzékelési célra
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Bányász István Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Design, fabrication and characterization of integrated optical elements and circuits for telecommunication and optical biosensors using ion beam techniques
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Barócsi Attila Fizikai Intézet Fotonikus és egyéb optikai szálak vizsgálata kis fotonszámú környezetben
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Bencze Attila MTA, Wigner Fizikai Kutatóközpont, Részecske-és Magfizikai Intézet L-H átmenetek vizsgálata fúziós plazmákban
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Biró Tamás Sándor MTA Wigner FK RMI Elméleti Osztály Unruh-type effects in heavy ion collisions
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Bordács Sándor BME, Fizika Tanszék Spin cikloisok és skyrmionok vizsgálata multiferroikus anyagokban
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Csonka Szabolcs BME Fizika Intézet Tervezett topologikus kvantum állapotok félvezető nanopálcákban
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Czifrus Szabolcs BME Nukleáris Technikai Intézet Az ALLEGRO kísérleti gyorsreaktor tranzienseinek vizsgálata
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Demeter Gábor MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Nagy homogenitású rubídium plazma létrehozása ultrarövid lézerimpulzusok segítségével
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Gali Ádám MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont & BME, Atomfizika Tanszék Konfokális mikroszkóppal kombinált optikailag detektált mágneses rezonancia spektrométer alkalmazása szilárdtestbeli kvantumbitek vizsgálatában
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Gali Ádám MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont & BME, Atomfizika Tanszék Szilárdtestbeli kvantumbitek vizsgálata sűrűségfunkcionál-elméleten alapuló számítási módszerekkel
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Hirn Attila MTA Energiatudományi Kutatóközpont Űridőjárási és űrdozimetriai célú szilícium detektoros töltött részecske detektorok áthatása és szelektivitása
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Kamarás Katalin MTA Wigner FK SZFI Kísérleti Szilárdtestfizikai Osztály Fotoindukált viselkedés vizsgálata perovszkit/szén nanoszerkezet hibrid anyagokon
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Károlyi György Nukleáris Technikai Intézet Szálas szerkezetű anyagok diszkrét mechanikai modellezése
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Kiss Gábor Fizikai Intézet Transzporttulajdonságok vizsgálata membránok segítségével
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Koppa Pál Fizikai Intézet Egy- és kétfotonos fényforrások kísérleti vizsgálata
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Kormos Márton Fizika Intézet Nemegyensúlyi dinamika alacsony dimenziós kvantumrendszerekben
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Kozák Lajos Rudolf Semmelweis Egyetem MR Kutatóközpont Biológiai rendszerek MR vizsgálata a metabolitoktól a komplex működésekig: elméleti és gyakorlati kérdések
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Kozák Lajos Rudolf Semmelweis Egyetem MR Kutatóközpont Biológiai rendszerek MR vizsgálata a metabolitoktól a komplex működésekig: elméleti és gyakorlati kérdések
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Kugler Sándor Fizikai Intézet Biológiailag inspirált fázisváltó anyagokon alapuló technológiák modellezése
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
László Szunyogh Institute of Physics Magnetic and chemical correlations in itinerant magnets
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Maák Pál BME TTK Fizika Intézet Atomfizika Tanszék Akusztooptikai elvű lézermikroszkóp fejlesztése
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Maák Pál BME TTK Fizika Intézet Atomfizika Tanszék Anyagok optikai jellemzőinek kontrollált változtatása lézeres megmunkálással
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Major Tibor Országos Onkológiai Intézet Metszetképalkotó eljárásokon (CT/MRI/UH/PET) alapuló brachyterápiás besugárzástervezés
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Makk Péter Fizika Intezet, Fizika tanszek Nanostruktúrák vizsgálata nagyfrekvenciás áramkörökkel
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Márton Kormos Institute of Physics Non-equilibrium dynamics in low dimensional quantum systems
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Nagy Attila Tibor Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Az aeroszolok optikai/lézeres méréstechnikájának alkalmazása a farmakológiában
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Ódor Géza MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet A rendezetlen hálózati dinamikus modellek kutatása
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Pályi András Fizikai Intézet Szupravezetés és kvantuminformáció nanoszerkezetekben
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Pályi András Fizikai Intézet Kvantumbitek szilárdtestekben
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Pázmándi Tamás Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont Belső sugárterhelés meghatározására alkalmas módszerek fejlesztése
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Pázmándi Tamás MTA Energiatudományi Kutatóközpont A sugárvédelmi környezetellenőrzés során alkalmazott módszerek fejlesztése, telephelyi és országos rendszerek optimalizálása
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Pázmándi Tamás MTA Energiatudományi Kutatóközpont A légköri szennyeződés terjedésének modellezése, a kibocsátási pont közelében található épületek hatásának vizsgálata
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Pázmándi Tamás MTA Energiatudományi Kutatóközpont A 3. szintű valószínűségi biztonsági elemzés módszerének megalapozása
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Penc Karlo Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Összefonódás és topológia kölcsönható mágnesekben és hideg atomi rendszerekben
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Péter László MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Nanohuzalok előállítása, mágneses és transzport tulajdonságainak vizsgálata
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Petrik Péter MTA Energiatudományi Kutatóközpont, MFA Szenzorikai vékonyréteg nanoszerkezetek optikai minősítése
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Pokol Gergő BME Nukleáris Technikai Intézet Plazmahullámok és transzportfolyamatok kölcsönhatása mágneses összetartású fúziós plazmákban
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Pokol Gergő BME Nukleáris Technikai Intézet Elfutó elektronok dinamikájának szimulációja
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Pozsgai Balázs BME Fizikai Intézet Egzaktul megoldható spinláncok dinamikája
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Pozsgay Balázs BME Fizikai Intézet Dynamics of integrable spin chains
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Prof. Katalin Kamarás Wigner Research Centre for Physics, Hungarian Academy of Sciences Investigation of photoinduced processes on perovskite/carbon nanostructure hybrid materials
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Róbert Vértesi MTA Wigner RCP Institute for Particle and Nuclear Physics Investigation of the Quark-Gluon Plasma with heavy quarks at the ALICE experiment
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Somfai Ellák MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet Nem gömbszerű részecskék reológiája
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Szieberth Máté Nukleáris Technikai Intézet Demonstrációs és kísérleti ólomhűtésű gyorsreaktorok reaktorfizikai vizsgálata
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Szunyogh László Fizikai Intézet Mágneses és kémiai korrelációk itineráns mágnesekben
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Temleitner László MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Kristályos fázisú anyagok teljes pordiffrakciós szórási képének értelmezése számítógépes szimulációkkal
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Tőke Csaba Fizikai Intézet Quantum Monte Carlo simulation of systems in a magnetic field
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Tőke Csaba Fizikai Intézet Fractional quantum Hall effect in bilayer graphene
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Tőke Csaba Fizikai Intézet Photoluminescence in strongly correlated electron liquids
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Török János Fizikai Intézet Önszerveződő folyamatok szemcsés anyagokban
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Udvardi László Fizikai Intézet Mágneses szerkezetek elméleti vizsgálata
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Vankó György MTA Wigner Fizikai Kutatóintézet Funkcionális molekulák dinamikájának vizsgálata időfeloldásos spektroszkópiával
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Varga Dezső MTA Wigner FK Kozmikus részecskék detektálása és radiográfiai alkalmazása
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Vasúth Mátyás MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Neutroncsillagok mérhető tulajdonságai
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Vértesi Róbert MTA Wigner FK Részecske- és Magfizikai Intézet A kvark-gluon plazma vizsgálata nehéz kvarkok segítségével az ALICE kísérletnél
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Volk János MTA EK Advanced III-nitride thin films for piezoelectric MEMS devices
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Volk János MTA EK MFA Nanoszál vezérelt vegyületfélvezető tranzisztor alapú érzékelők
 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola