Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe A modern fizika eredményei és alkalmazásai
2. A tárgy angol címe Results and applications of modern physics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Kugler Sándor beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2009.06.29. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2009.08.31.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
A GTK Műszaki Menedzser MSc képzésének kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Relativitáselmélet: Általános relativitáselmélet alapgondolata és néhány következménye. GPS helymeghatározó rendszer. Mechanika: az elméleti mechanika néhány elve (Lagrange, Hamilton. stb. ), Példák, alkalmazásuk Staisztikus fizika: állapotok, átlagok, egyensúly, sokaságok, entrópia, hőmérséklet, klasszikus ideális gáz állapotegyenletei, ekvipartició tétel, Dulong-Petit törvény. Kvantummechanika: feketetest sugárzás Planck hipotézis, fotonok, fényelektromos jelenség, Einstein fajhő, Franck-Hertz kisérlet, atomok vonalas szinképe, Bohr modell. de Broglie hullánhossz. Operátorok, Schrödinger egyenlet származtatása. Potenciál lépcső, alagút effektus, harmonikus oszcillátor, kétatomos molekulák szinképe, hidrogén atom. Periódusos rendszer. Spin fogalma. Határozatlansági relációk. Időfüggő Schrödinger egyenlet. Szilárdtestfizika: Kristályos szerkezetek. kristályhibák, elektronok szilárdtestekben, a sávok kialakulása, Vezetési jelenségek. Nem kristályos anyagok: folyadékkristályok, amorf anyagok szerkezete és ezek gyakorlati alkalmazásai (képernyők, Xerox másoló, napelemek, stb). Fázisváltó anyagok, alkalmazásuk (DVD).
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Az előadásokon történő rendszeres megjelenés vizsga-
időszakban
irásbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
szóbeli vizsga
14. Konzultációs lehetőségek
szóbeli megbeszélés alapján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Erostyák János es Litz József: A fizika alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó
A. Hudson and R. Nelson: Útban a modern fizikához, LSI
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
34
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Kugler Sándor
egyetemi docens
Elméleti Fizika Tsz.
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László