Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Atomerőművek
2. A tárgy angol címe Nuclear Power Plants
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 3 + 1 + 0 v Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
BMETE80AE05, BMETE80AE23, BMETE80MF14,
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Aszódi Attila beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2017.06.16. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2017.08.01
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Kötelező az energetikai mérnöki alapképzési (2N-AE0) szak Atomenergetika specializációján (2N-AE0-AE) Kötelezően választható a(z) energetikai mérnöki alapképzési (2N-AE0) szakon [Hőenergetika specializáción (2N-AE0-HE)]
11. A tárgy részletes tematikája
Célkitűzések
 
A tantárgya célja, hogy bemutassa a hallgatóknak a nukleáris energiatermelés atomerőművi alkalmazási lehetősége-it, a jelenleg működő és a közlejövőben elérhető atomerőművek típusait, illetve – elsősorban a nyomottvizes atom-erőművek – főberendezéseit.
 
A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák
 
A. Tudás
1. ismeri az atomerőművek tervezésének fő speciális szempontjait,
2. ismeri a nukleáris biztonság alapjait,
3. ismeri az atomerőmű-generációk fő jellemzőit,
4. ismeri a fontosabb 3. generációs atomerőművek fő biztonsági rendszereit,
5. ismeri a nyomottvizes atomerőművek fő primerköri berendezéseit,
6. ismeri a nyomottvizes atomerőművek fő szekunder köri berendezéseit,
7. ismeri az atomerőművek hűtési lehetőségeit,
8. ismeri az atomerőművi konténmentek fő típusait és azok jellemzőit,
9. ismeri a nyomottvizes atomerőművek vízüzemének fő jellemzőit,
10. ismeri az atomerőművek telephely-kiválasztásának fő szempontjait,
11. ismeri az atomerőművek földrengésre méretezésének alapjait,
12. ismeri az atomerőművek villamos berendezéseinek és irányítástechnikájának tervezési elveit,
13. ismeri a nyomottvizes atomerőművek fő biztonsági berendezéseit,
14. ismeri a nyomottvizes atomerőművek jellemző gőzkörfolyamatát.
B. Képesség
1. megérti a nukleáris biztonság fontosságát és a biztonsági kultúra jelentőségét,
2. képes az atomerőművi rendszerek működési folyamatának megértésére, 
3. képes egyes nukleáris berendezések működésének leírására,
4. képes a nukleáris tervezési szempontok figyelembevételére, 
5. képes egyszerűbb atomerőművi problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (tanult gyakorlati alkalmazásával) megoldására,
6. képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni.
C. Attitűd
1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
3. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
4. törekszik a nukleáris problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű hasz-nálatára,
5. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.
D. Önállóság és felelősség
1. önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
3. egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,
4. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
 
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
A gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel, két évközi írásbeli teljesítménymérés (két összegző tanulmányi teljesítményértékelés) vizsga-
időszakban
Írásbeli teljesítményértékelés (vizsga).
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Előzetes egyeztetés után a tárgy oktatójával.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana I-II., Egyetemi tankönyv, Műegyetemi Kiadó
Todreas, Kazimi: Nuclear Systems I., Thermal hydraulic fundamentals
Az óra előadásai, lehetséges vizsgakérdések: www.reak.bme.hu
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
20
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
30
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Aszódi Attila
egyetemi tanár
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs