Tantárgy azonosító adatok levelező képzéshez
1. A tárgy címe Atomerőművek 2
2. A tárgy angol címe Nuclear Power Plants 2
3. Félévi óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 18 + 0 + 0 v Kredit 6
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Yamaji Bogdán Keisuke beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.09.09. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.10.21.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzés kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
  • Atomreaktorok felépítése, a láncreakció gyakorlati megvalósítása. Termohidraulikai alapok: hőfejlődés, hőmérsékleti viszonyok az üzemanyagpálcában. Remanens hőfejlődés, hő elszállítása az üzemanyagból. Teljesítménysűrűség térbeli eloszlása az aktív zónában. A gyakorlatban alkalmazott üzemanyagok, moderátor- és hűtöközegek, neutronabszorbens anyagok bemutatása. 
  • Atomerőművek fő típusai: forralóvizes (BWR), nyomottvizes (PWR), nyomott csöves nehézvizes (CANDU) és grafit moderátoros (RBMK) reaktortípusok bemutatása. Reaktorgenerációk: atomerőművek múltja, jelene és jövője. A 3. generációs atomerőművek fő jellemzői és típusai. Fő 3. generációs reaktortípusok (EPR, AP1000, VVER-1200). Az atomenergetika szerepe és várható jövője a villamosenergia-ellátásban.
  • Nyomottvizes atomerőművek fő rendszerei. Primer köri főberendezések: reaktor (üzemanyag, szabályozó rudak, reaktortartály és annak belső szerkezeti elemei), térfogatkompenzátor,  stb.  Szekunder köri főberendezések: gőzfejlesztő, turbina, kondenzátor. 
  • Atomerőművek hűtése: kondenzátor- és biztonsági hűtővízrendszerek. Végső hőnyelők lehetséges típusai. Frissvizes és hűtőtornyos hűtés összehasonlítása. 
  • Konténmentek: konténment épületek funkciói, fő rendszerei. konténment átvezetések. Fontosabb konténment típusok. Konténment meghibásodási folyamatok. Konténment-hűtési és olvadékcsapda koncepciók, konténment szűrt leeresztés. 
  • Üzemzavari hűtőrendszerek (üzemzavari zóna- és konténment hőelvonó rendszerek) és súlyosbaleset-kezelési rendszerek korszerű atomerőművekben.
 
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
A tárgyból aláírás szerezhető az előadások 70%-án való jelenlét esetén. vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
Az eredménytelen vizsga két alakalommal megismételhető.
14. Konzultációs lehetőségek
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana Műegyetemi Kiadó
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
18
16.2 Félévközi felkészülés órákra
36
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
48
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
78
16.9 Összesen
180
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Boros Ildikó
mesteroktató
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs