Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fizika laboratorium MO LEV
2. A tárgy angol címe Laboratory of Physics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 2 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE13AX19 Fizika MO LEV
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Kísérleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Keszthelyi Tamás beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2008.10.16. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2009.02.10.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
A fizika elektromosságtan anyagának ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Villamos mérési módszerekkel kapcsolatos elemi ismeretek nyújtása.
11. A tárgy részletes tematikája
A tárgy keretében elvégzendő számítási- és mérési gyakorlatok: Egyenáramú áramkörök törvényei. Elektromos egyenáramú alapmérések. Ellenállás- és impedanciamérés. Vizsgálatok oszcilloszkóppal. Váltóáramú áramkörök jellemzőinek számítása. Induktív mérőátalakítók vizsgálata. Mérés nyúlásmérő bélyeggel.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Az osztályzás a mérési gyakorlatokon végzett munka és a mérésekről készített jegyzőkönyvek értékelése alapján történik vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
A szorgalmi időszakban biztosított egy pótlási lehetőség alkalmával,
14. Konzultációs lehetőségek
A gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Vannay László: Fizika II. Műegyetemi Kiadó (091080)
Vannay L., Fülöp F. és Nagy T.: Fizika Gyakorlatok. Műegyetemi Kiadó (05062)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
20
16.7 Egyéb elfoglaltság
12
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Vannay László
tudományos főmunkatárs
Kísérleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Jánossy András