BMETE12AF19

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezetés az alkalmazott anyagtudományba
A tárgy angol címe: 
Introduction into Applied Materials Science
2
0
0
v
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Réti Ferenc
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2013.05.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2013.07.08.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Előző félévekben elsajátított fizikai ismeretekre alapozva.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
BSc képzés (5. félév) szabadon választható tárgya (TTK, VIK, VBK, GPK…).
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy korábbi ismeretekre alapozva törekszik az alkalmazott fizika iránti érdeklődés felkeltésére . Tárgyalt tématerületek:
Anyagtudomány és mérnöki tevékenység. Modern anyagok, a velük szembeni követelmények. Az első és máűsodrendű kémiai kötőerők szerepe az anyagok tulajdonságaiban.
Kémiai potenciál, egyensúlyi állandó, az egyensúly befolyásolása. Termokémia, Hess tétel, Born-Haber ciklus. A kémiai kinetika alapjai, a reakciósebességi egyenletek. Arrhenius és Eyring egyenlet.
A kristály hibahelyeinek egyensúlyi koncentrációja, annak összefüggése a hibahelykeltés energiájával.
A diffúzió alapjai: hajtóerő, fenomenologikus leírás, Fick törvények, elektromigráció. A hőmérséklet hatása a diffúziósebességre. Szegregáció. Kémiai reakció és diffúzió együttes hatása.
Monomerek, oligomerek, polimerek. A polimerek felépítésének anyagszerkezeti alapjai. A polimermolekulák alakja és szerk ezete. Kristályosság polimerek esetében. Adalékok és töltőanyagok.
Alternatív energiaforrások és energiahordozók; a kérdéskör ellentmondásai. Hidrogéngazdaság, bioetanol. Tüzelőanyag cellák, m int folyamatos kémiai áramforrások.
Érzékelők a mérnöki tudományban. Alapelvek, fizikai és kémiai szenzorok. Nyomásérzékelők, hőmérők, nyúlásmérő bélyegek, mágneses érzékelők.
Roncsolásmentes anyagvizsgálat. Ultrahangos repedésvizsgálat, röntgenvizsgálat, mágneses elveket használó vizsgálatok. Konkré t alkalmazási példák, sínek és vegyipari berendezések vizsgálata.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Részvétel az előadások 70%-án.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Kari időbeosztásban jóváhagyott időpontban.
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval megbeszélt időpontokban és helyszíneken.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Tisza M.: Az anyagtudomány alapjai, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2008
P.W.Atkins, Fiziai-kémia, Tankönyvkiadó, 2002
W.D. Callister, Jr.: Materials Science and Engineering, An Introduction, John Wiley and Sons Inc., Sixth edition, 2003.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
4
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Réti Ferenc
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: