BMETE80BE01

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Mag- és neutronfizika
A tárgy angol címe: 
Nuclear- and Neutronphysics
A tárgy rövid címe: 
MagEsNeutronfizika
2
1
0
f
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika G2
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Műszaki fizika
Kizáró tantárgyak: 
BMETE80AE00
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kis Dániel Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2017.07.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.08.01
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Kötelező az energetikai mérnöki alapképzési (2N-AE0) szakon (ajánlott féléve: 3.). Szabadon választható a gépészmérnöki alapképzési szakon.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
Célkitűzések 
 
A tantárgya célja, hogy bemutassa a hallgatóknak a nukleáris energiatermelés megértéséhez szükséges alapvető magfizikai ismerteket, ezzel is elősegítve a későbbi, atomenergetikához szorosan kapcsolódó tárgyak elsajátítását.
 
A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák:
 
A. Tudás
1. ismeri az atommag alapvető (mérhető) tulajdonságait,
2. ismeri az atommag cseppmodelljét,
3. ismeri az atommag stabilitásának kritériumait és az instabil atommag bomlási formáit,
4. ismeri a bomlástörvényt, a bomlási láncok tulajdonságait és a radioaktív kormeghatározás elvét, 
5. ismeri a sugárzás és anyag kölcsönhatás tulajdonságait, a Bethe-Bloch formulát, és a reakciók valószínűségét,
6. ismeri a radioaktív sugárzások detektálásának elvét, a detektorok alapvető felépítését és működését,
7. ismeri a gamma-spektroszkópia elvét,
8. ismeri a magreakciók alapvető típusait, sajátosságait, reakciómechanizmusokat, 
9. ismeri a hatáskeresztmetszet fogalmát és meghatározási elvét, tulajdonságait, kettős additivitást,
10. ismeri a neutron indukált magreakciókat, kiemelve a maghasadás folyamatát (részletesen),
11. ismeri a láncreakció elvét, sokszorozási tényező fogalmát és a 4-faktor formulát,
12. ismeri az atomreaktor elvi felépítését és sajátosságait.
B. Képesség
1. képes a fizikai folyamatok absztrakt matematikai modellekkel történő leírására
2. képes az atommag tulajdonságainak és a magfolyamatok többszempontú analízisére,
3. képes egyszerűbb magfizikai folyamatokat (bomlások, magreakciók) leíró problémák megoldására,
4. képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni.
C. Attitűd
1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
3. nyitott a fizikai valóság matematikai alapú megközelítésére,
4. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
D. Önállóság és felelősség
1. önállóan végzi a magfizikai feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő meg-oldását,
2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
3. egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,
4. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
 
Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két évközi írásbeli teljesítménymérés, házi feladatok és a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Nincs
Pótlási lehetőségek: 
Mindkét összegző tanulmányi értékelést (zárthelyit) a pótlási hét elején díjmentesen lehet pótolni.
Konzultációs lehetőségek: 
Előzetes egyeztetés után az oktatóval.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana I. kötet (első fejezetek)
Kenneth Krane: Introductory Nuclear Physics (John Wiley and Sons, 1988)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
30
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
20
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kis Dániel Péter
Beosztás: 
egytemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs