BMETE80BE08

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nukleáris méréstechnika és sugárvédelem
A tárgy angol címe: 
Nuclear Measurements and Radiation Protection
A tárgy rövid címe: 
NukleárisMéréstechnika
2
0
2
v
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE94BG01
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika G1
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80BE01
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Mag- és neutronfizika
Kizáró tantárgyak: 
BMETE80BE15
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Zagyvai Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2017.07.18.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.08.01
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetika BSc Atomenergetika specializáció kötelező tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Célkitűzések

A tantárgya célja, hogy bemutassa a hallgatóknak az ionizáló sugárzások mérése szolgáló berendezések működési elveit és fő alkalmazási területeiket, illetve az ionizáló sugárzások egészségi hatásait és e hatások meghatározására és csökkentésére szolgáló eljárásokat.

A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák
A. Tudás
1. ismeri az ionizáló sugárzás fajtáit, tulajdonságait, anyaggal való kölcsönhatását
2. ismeri a radioaktív sugárzások mérésére használt detektorok általános jellemzőit
3. ismeri részletesen a gáztöltésű detektorok, szcintillációs detektorok és félvezető detektorok működésének lé-nyegét, alkalmazási körüket ill. ismer egyéb detektorfajtákat is (TLD, nyomdetektor, stb.)
4. ismeri a spektrométerek felépítését, jellemzőit
5. ismeri az alfa-, béta- és gamma-spektrometriás mérések jellemzőit, a mérőrendszerekkel szemben támasztott követelményeket ill. a neutronok detektálásnak sajátosságait 
6. ismeri a kis aktivitások és nagy számlálási sebességek mérésének nehézségeit, megvalósításának lehetősége-it (speciális méréstechnikák)
7. Ismeri a fizikai, biológiai és méréstechnikai dózisfogalmakat
8. Ismeri az ionizáló sugárzások potenciális egészségkárosító hatásait, azok mechanizmusát
9. Ismeri a természetes és a mesterséges eredetű sugárterhelés összetevőit, azok fő sajátosságait
10. Ismeri a sugárvédelmi célokra alkalmas mérőberendezések működését, a mérésekre való alkalmasság feltét-eleit
11. Ismeri a sugárvédelem tervezésére szolgáló számítási eljárásokat
 
B. Képesség
1. képes a valós  méréstechnikai problémák megoldására, a feladat megoldásához szükséges mérőrendszer, méréstechnikai módszer kiválasztására
2. informatikai és méréstechnikai ismereteinek birtokában képes detektorok bekalibrálására,  spektrumok kiér-tékelésére, egyszerű minták aktivitásának meghatározására
3. képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni.
4. Képes sugárvédelmi helyzeteket és intézkedéseket átlátni és értékelni
C. Attitűd
1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
3. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
4. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
 
D. Önállóság és felelősség
1. önállóan végzi a méréstechnikai és sugárvédelmi feladatok és problémák végiggondolását 
2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
3. egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,
4. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
 
Követelmények szorgalmi időszakban: 
A gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatókkal történő előzetes egyeztetés után.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Bódizs Dénes: Atommagsugárzások méréstechnikái (Typotex, 2009)
Fehér István, Deme Sándor (szerk.): Sugárvédelem (Eötvös, 2010)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
16
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
20
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zagyvai Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Dr. Kerkápolyi Anikó
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs