BMETE80BE09

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Laboratóriumi mérések 1
A tárgy angol címe: 
Laboratory Measurements 1
A tárgy rövid címe: 
LaboratóriumiMérések1
0
0
3
f
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80BE01
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Mag- és neutronfizika
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80BE02
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Atomenergetikai alapismeretek
Kizáró tantárgyak: 
BMETE80AE09
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Dóczi Rita
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2017.06.16.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.08.01
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Kötelező az energetikai mérnöki alapképzési (2N-AE0) szak Atomenergetika specializáción (2N-AE0-AE)
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
Célkitűzések
 
A tantárgya célja, hogy a mag- és neutronfizikai, reaktorfizikai, valamint sugár- és környezetvédelemi ismeretek nyújtson illetve ezen ismeretüket laboratóriumi gyakorlat keretében elmélyíthessék a hallgatók. 
 
A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák
 
A. Tudás
1. ismeri az ionizáló sugárzás fajtáit, tulajdonságait, anyaggal való kölcsönhatását
2. ismeri a különféle sugárvédelmi anyagok fajtáit és funkcióit
3. ismeri a neutron- és gamma-dózisteljesítmény fogalmát, mérésének elvét
4. ismeri az alfa-spektrumok mérési módszerét és kiértékelését
5. ismeri a gáztöltésű detektorok, a neutron detektorok és a szcintillaciós detektorok működését 
6. ismeri a későneutron paraméterek és az uránkoncentráció meghatározási módját
7. ismeri a termikus diffúzióhossz mérésének elvét
8. ismeri az oktatóreaktor üzemeltetésének lépéseit
9. ismeri a reaktivitástényezők meghatározásának módját
10. ismeri a zóna fluxuseloszlását és annak meghatározási módját 
11. ismeri a természetes cirkuláció sebességének mérési módját hőmérséklet fluktuációk felhasználásával
12. ismeri a szivattyús–tározós erőmű hatásfokának meghatározási módszerét 
B. Képesség
1. informatikai ismereteinek birtokában képes összetett feladatok megoldására,
2. képes a valós méréstechnikai problémák megoldására, a feladat megoldásához szükséges mérőrendszer, méréstechnikai módszer kiválasztására,
3. informatikai és méréstechnikai ismereteinek birtokában képes detektorok kalibrálására, spektrumok kiértéke-lésére, egyszerű minták aktivitásának meghatározására,
4. képes sugárvédelmi helyzeteket és intézkedéseket átlátni és értékelni, képes dózisteljesítményt mérni,
5. képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni. Képes az elvégzett munka dokumentálá-sára és a kapott mérési eredmény adekvát formában történő prezentálására. Képes a kapott mérési eredmé-nyeket az elméleti tudásának birtokában kritikusan értékelni, és levonni a megfelelő következtetéseket.
C. Attitűd
1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival.
2. Törekszik a mérések során alkalmazott műszerek és eszközök megismerésére és rutinszerű használatára.
3. Aktív részvétellel törekszik a folyamatos csapatmunkára.
4. Nyitott az információtechnológiai eszközök használatára.
5. Törekszik a pontos munkára és a határidők maradéktalan betartására.
6. Mindvégig törekszik a biztonságos munkavégzésre és a balesetvédelmi szabályok betartására.
D. Önállóság és felelősség
1. A mérőcsoport részeként együttműködik hallgatótársaival a mérések kivitelezésében és a feladatok megoldá-sában.
2. A mérőcsoport által rábízott részfeladatot önállóan és felelősségteljesen végzi.
3. A csoport által leadott jegyzőkönyvek tartalmáért és minőségéért vállalja a felelősséget.
4. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
5. Gondolkozásában a gyakorlatias megközelítést alkalmazza.
 
Követelmények szorgalmi időszakban: 
1. Szintfelmérő értékelés (beugró dolgozat), 2. Részteljesítmény értékelés (mérési jegyzőkönyv), 3. Részteljesítmény értékelés (aktív részvétel)
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Nincs
Pótlási lehetőségek: 
A félév során 1 db mérés (és szintfelmérő értékelés) pótlására van lehetőség a pótlási héten.
Konzultációs lehetőségek: 
A tárgy oktatójával előzetes egyeztetés után.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Bódizs Dénes: Atommagsugárzások méréstechnikái (Typotex, 2009)
Segédlet: letölthető mérési útmutatók: http://www.reak.bme.hu/oktatas/kepzesek-tantargyak/energetikai-mernoek-b-sc/laboratoriumi-meresek-1.html
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
42
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
36
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Dóczi Rita
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs