BMETE80BE12

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nukleáris üzemanyagciklus
A tárgy angol címe: 
Nuclear Fuel Cycle
A tárgy rövid címe: 
NukleárisÜzemanyagciklus
2
1
0
f
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80BE02
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Atomenergetikai alapismeretek
Kizáró tantárgyak: 
BMETE80AE16, BMETE80AE22, BMETE80MF13, BMETE80AX20
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Fehér Sándor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2017.07.18.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.08.01
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Kötelezően választható az energetikai mérnöki alapképzési (2N-AE0) szak Atomenergetika specializációján (2N-AE0-AE) (ajánlott féléve: 7.)
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Célkitűzések

A tantárgya célja, hogy megismertesse a hallgatókat a mai atomenergetikai rendszerek üzemanyaggal való ellátásának és a keletkező kiégett üzemanyag kezelésének témakörével, az uránbányászattól kiindulva az üzemanyaggyártáson, a reaktorokban történő üzemanyag-átalakuláson és a kiégett üzemanyag újrafeldolgozási módszerein keresztül egészen a radioaktív hulladéknak tekintett anyagok végleges elhelyezéséig. A technológiai kérdéseken túl a tárgy áttekinti az urán- és tórium alapú nyitott és zárt nukleáris üzemanyagciklusok megvalósítási lehetőségeit, a hasadó-anyagok hasznosítási hatásfokának kérdését, és a véglegesen eltemetendő radioaktív hulladékok mennyiségének (tömegének, aktivitásának, radiotoxicitásának) mérséklésére szóba jöhető módszereket. A tárgy hangsúlyosan foglalkozik a IV. generációs reaktoroknak (közülük is elsősorban a gyorsreaktoroknak) a jövő atomenergetikai rendszereiben várható szerepével.  

A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák
A. Tudás
A tárgy hallgatója megismerkedik az alábbi fogalmakkal, módszerekkel, technológiákkal: 
Urán- és tóriumkészletek. Uránércbányászat és -feldolgozás, ércdúsítás. Uránkonverzió. Urándúsítás, dúsítási technológiák. Urán és MOX alapú fűtőelemgyártás, fűtőelem-jellemzők. Atomreaktorok, atomreaktor-típusok, atomreaktorok fizikai, hőtechnikai, műszaki jellemzői. Atomerőművek, atomerőmű-típusok, atomerőmű-rendszerek. Gyorsreaktorok fizikája, technológiája. Kiégett fűtőelemek átmeneti és végleges tárolása, tárolási mó-dok. Kiégett fűtőelemek újra-feldolgozása (reprocesszálása) és a hasznos anyagok recirkulációja. Radioaktív hul-ladékok csoportosítása, feldolgozása, tárolása és végleges elhelyezése. Radioaktív hulladékok particionálása és transzmutációja. Transzmutációs eszközök és rendszerek. Különféle zárt üzemanyagciklusok, a IV. generációs reaktorok szerepe a jövő atomenergia-rendszereiben. Az atomenergia-rendszer elemeinek környezeti hatása. Ha-zai és nemzetközi szabályozás és ellenőrzés (safeguards). Az atomenergia-hasznosítás gazdasági kérdései.
B. Képesség
1. képes eligazodni a nukleáris üzemanyagciklus alapvető kérdéseiben, látja a lényegi különbséget nyitott és zárt üzemanyagciklus között, különös tekintettel a hasadóanyagokban rejlő energetikai potenciál hasznosí-tási hatásfokára,
2. képes kritikailag értékelni a különféle hulladék-elhelyezési stratégiákat,
3. képes egyszerű számításokat és becsléseket végezni különféle atomenergetikai rendszerek üzemanyagigé-nyének és azzal összefüggő alapvető jellemzőinek meghatározására.  
C. Attitűd
1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgatótársaival,
2. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára.
D. Önállóság és felelősség
1. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
n foglal-kozik a IV. generációs reaktoroknak (közülük is elsősorban a gyorsreaktoroknak) a jövő atomenergetikai rendszerei-ben várható szerepével.  
Követelmények szorgalmi időszakban: 
A gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) és két összegző tanulmányi értékelés (zárthelyi dolgozat)
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Nincs
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval történt előzetes egyeztetés után.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Csom Gyula: Atomerőművek üzemtata II. kötet; Az energetikai atomreaktorok üzemtana 1. rész, VII. fe-jezet; Egyetemi tankönyv/szakkönyv, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2005
Csom Gyula: Atomerőművek üzemtata II. kötet; Az energetikai atomreaktorok üzemtana 3. rész, XVI. fejezet; Egyetemi tankönyv/szakkönyv, Pauker Holding, Budapest, 2012
G. Choppin, J.O. Liljenzin, J. Rydberg, C.Ekberg: Radiochemistry and Nuclear Chemistry, 4th Edi-tion; Hardcover ISBN: 9780124058972 , eBook ISBN: 9780123978684, Academic Press; 2013
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
50
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Fehér Sándor
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs