BMETE80NE03

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Röntgen- és gamma-spektrometria
A tárgy angol címe: 
X-ray and Gamma Spectrometry
A tárgy rövid címe: 
RöntgenÉsGammaSpektrometria
2
0
1
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szalóki Imre
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
Egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.03.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.04.02.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetikus MSc képzés Atomenergia specializáció kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Célkitűzések:

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a röntgen- és gammaspektrometria, mint műszeres analitikai eljárások legfontosabb módszereivel, azok jellemző speciális technológiai eszközrendszerével és alkalmazási lehetőségeivel. A tárgy részletesen bemutatja a kétféle spektrometriai módszerhez kapcsolódó legfontosabb atom- és magfizikai jelenségeket, a jellemző és a legmodernebb spektroszkópiai eszközöket és ezek kulcselemeit, amelyek szükségesek a különféle spektroszkópiai anyagvizsgálatokhoz. A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a röntgen-és gammaspektrometria legfontosabb detektálási, elektronikai eszközeivel és az adatkiértékelési módszerekkel. Speciális alkalmazásként megismerik a nukleáris, atomerőművi környezetben előforduló, nem közvetlenül a reaktorüzemhez tartozó olyan kémiai és radiokémiai alkalmazásait, amelyek a radioaktív kibocsátás ellenőrzéséhez, a környezeti monitorozás és a keletkező hulladékok osztályozásához és további kezeléséhez szükségesek.

Tudás kompetenciák:

 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a röntgen- és gammaspektrometria módszereiről és alkalmazási lehetőségeiről.
 • Pontos ismeretekkel rendelkezik a röntgen- és gammaspektrometria módszerekről.
 • Tisztában van a röntgen- és gammaspektrometrival kapcsolatban használt fontosabb fogalmakkal és kategorizálásokkal.
 • Ismeri a röntgen- és gammaspektrometria különböző megvalósításához szükséges spektroszkópiai eszközöket.
 • Felismeri a röntgen- és gammaspektrometria alkalmazási lehetőségeit az atomenergetikai anyagvizsgálati területen.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik a műszeres analitikai vizsgálatok legfontosabb műszaki feltételrendszeréről és a lehetséges megoldásokról.
 • Tisztában van a a röntgen- és gammaspektrometria legkorszerűbb megvalósítási és spciális alkalmazási feltételeiről, egyedi kiépítésének lehetőségeiről.
 • Ismeri a röntgen- és gammaspektrometria különböző kivitelezéséhez szükséges alapvető spektroszkópiai eszközöket.
 • Ismeretekkel rendelkezik a röntgen- és gammaspektrometria legkorszerűbb alkalmazási irányairól elsősorban a nukleáris energetika és környezetvédelem területén.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a röntgenspektrometria mikro- és makroanalitikai alkalmazási területeiről és megvalósítási módjairól.
Képesség kompetenciák:
 • Kiválasztja az energetikai-gazdasági vizsgálatok során alkalmazandó követelményeket, a vizsgálat szintjét és célrendszereit.
 • Meghatározza a röntgen- és gammaspektrometria alkalmazásának radiológiai feltételeit.
 • Elemzi a röntgen- és gammaspektrometria  adatsorokat és feldolgozás során minőségileg új adatokat állít elő.
 • Javaslatot tesz a röntgen- és gammaspektrometria egy adott alkalmazásának kiválasztására.
 • Kiválasztja az energetikai-gazdasági vizsgálatok során alkalmazandó követelményeket, a vizsgálat szintjét és célrendszereit.
 • Képes a meghatározni a röntgen- és gammaspektrometria egy adott alkalmazásának műszeres feltételeit.
 • Képes megtervezni a röntgen- és gammaspektrometriai vizsgálatok módszertanát és a mérési folyamatok műszeres paramétereit.
 • Képes meghatározni a röntgen- és gammaspektrometriai vizsgálatnak egy adott alkalmazásához szükséges méréstechnikai követelményeket.
 • Képes meghatározni a röntgen- és gammaspektrometriai vizsgálatnak egy adott alkalmazásához szükséges méréstechnikai követelményeket.
 • Alkalmazza a röntgenspektrometriai elemzést és gammaspektrometriai vizsgálatokat egy tetszőleges objektumon.
 • Következtet a röntgen- és gammaspektrometriai mérési eredményekből anyagtudományi eredményekre.
Attitűd kompetenciák:
 • Munkáját, eredményeit és következtetéseit folyamatosan ellenőrzi.
 • Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti az atomerőművek vegyészeti módszereivel kapcsolatos tudását.
 • Nyitott az atomerőművek vegyészeti adatfeldolgozását végző információtechnológiai eszközök és eljárások használatára.
 • Törekszik a nukleáris-kémiai problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer, módszerek és ezek rutinszerű használatának megismerésére.
 • Fejleszti a pontos és hibamentes feladatmegoldást, a mérnöki precizitást és szabatosságot szolgáló képességeit.
Önállóság és felelősség kompetenciák:
 • Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgatótársaival.
 • Elfogadja a megalapozott szakmai és egyéb kritikai észrevételeket.
 • Csoportosan végzett feladatmegoldás során, a csapat részeként, együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában.
 • Ismeretei birtokában, elemzései alapján felelős, megalapozott döntést hoz.
 • Felelősséget érez az energetika, az energiagazdálkodás problémái, valamint a fenntartható környezethasználat, továbbá a jelen és a jövő nemzedékei iránt.

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két évközi írásbeli összegző teljesítménymérés, és egy projekt jellegű feladat.
Pótlási lehetőségek: 
Az összegző teljesítményértékelések csak ÖSSZEVONTAN javíthatók, illetve ismételhetők, a részteljesítmény mérés egy alkalommal javítható, ill. ismételhető.
Konzultációs lehetőségek: 
Órák után vagy előzetesen egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A tantárgyhoz egy jegyzet áll rendelkezésre, kiadás éve 2016
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
7
Felkészülés zárthelyire: 
32
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
7
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
2
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szalóki Imre
Beosztás: 
Egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs