BMETE80NE18

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Atomerőművek üzemtana
A tárgy angol címe: 
Operation of Nuclear Power Plants
A tárgy rövid címe: 
AtomerőművekÜzemtana
2
2
0
f
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr Czifrus Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
Egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.03.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.04.02.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetikus MSc képzés Atomenergia specializáció kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Célkitűzések:

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat az atomerőművek üzemeltetéséhez kapcsolódó legfontosabb elvekkel. A tágy integrálja a korábban megszerzett mag- és neutronfizikai, reaktorfizikai, termohidraulikai és nukleáris méréstechnikai ismereteket, célul tűzve ki ezek összefüggéseinek megismertetését. Szintén célkitűzés, hogy a hallgatókat egy olyan szemlélet- illetve gondolkodásmódra ösztönözze, amelynek fókusza az atomerőművi folyamatok vizsgálatának biztonsági elvű megközelítése.

Tudás kompetenciák:

 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a nyomottvizes atomreaktorok moderáltsági viszonyaival kapcsolatban.
 • Pontos ismeretekkel rendelkezik a nyomottvizes reaktorok reaktivitás-tényezőivel kapcsolatban. .
 • Tisztában van a xenon- és szamárium-mérgeződés jelenségeivel.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik az atomerőművekben alkalmazott detektortípusokkal és azok alkalmazásával.
 • Tisztában van a reaktor, mint sugárforrás jelentőségével, a sugárzástípusok elleni védelem módszereivel, a mérnöki gátakkal.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a fűtőelemek tulajdonságainak üzem közbeni változásával, az esetleges fűtőelemsérülések detektálási módszereivel.
 • Ismeri az erőművi reaktorok reaktivitás-szabályozási mechanizmusait.
 • Tisztában van az erőművi reaktorok hőforrás-eloszlását befolyásoló tényezőkkel, valamint a hőtechnikai korlátozás rendszerével.
 • Tisztában van a reaktorok neutronfluxus- és hőforrás-eloszlásának meghatározására használt számítási módszerekkel.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a reaktortartály sugárkárosodásának kérdéskörével kapcsolatban.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik az atomerőművi töltettervezés elveivel és az indítási mérésekkel kapcsolatban.
 • Tisztában van a nukleáris létesítmények leszereléséhez kapcsolódó fő fogalmakkal, folyamatokkal.
 • Ismeri a nukleáris biztonság egyik alappilérének számító mélységi védelem rendszerét, elveit.
Képesség kompetenciák:
 • Értelmezi egy nyomottvizes atomreaktor moderáltsági viszonyait.
 • Elemzi a nyomottvizes reaktorok reaktivitás-tényezőit.
 • Meghatározza a reaktor xenon- és szamárium-mérgeződésének mértékét.
 • Javaslatot tesz  az atomerőművekben alkalmazott detektortípusokkal és azok alkalmazásával kapcsolatban.
 • Elemzi a reaktor, mint sugárforrás jelentőségét, a sugárzástípusok elleni védelem módszereit, a mérnöki gátakat.
 • Különbséget tesz a fűtőelemek üzem közbeni változó  tulajdonságaival, az esetleges fűtőelemsérülések detektálási módszereivel kapcsolatban.
 • Javaslatot tesz az erőművi reaktorok reaktivitás-szabályozási mechanizmusaival kapcsolatban.
 • Elemzi az erőművi reaktorok hőforrás-eloszlását befolyásoló tényezőit, valamint a hőtechnikai korlátozás rendszerét.
 • Elemzi az erőművi reaktorok hőforrás-eloszlását befolyásoló tényezőit, valamint a hőtechnikai korlátozás rendszerét.
 • Alkalmazza a reaktorok neutronfluxus- és hőforrás-eloszlásának meghatározására használt számítási módszereket.
 • Elemzi az atomerőmű reaktortartályának sugárkárosodásával kapcsolatos probémákat.
 • Javaslatot tesz az atomerőművi töltettervezés elveinek meghatározásával és az indítási mérésekkel kapcsolatban.
 • Értelmezi a nukleáris létesítmények leszereléséhez kapcsolódó fő fogalmakat, folyamatokat.
 • Elemzi a nukleáris biztonság egyik alappilérének számító mélységi védelem rendszerét, elveit.
Attitűd kompetenciák:
 • Munkáját, eredményeit és következtetéseit folyamatosan ellenőrzi.
 • Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti az üzemtannal kapcsolatos tudását.
 • Nyitott az információtechnológiai eszközök használatára.
 • Törekszik a nukleáris műszaki problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára.
 • Fejleszti a pontos és hibamentes feladatmegoldást, a mérnöki precizitást és szabatosságot szolgáló képességeit.
Önállóság és felelősség kompetenciák:
 • Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgatótársaival.
 • Elfogadja a megalapozott szakmai és egyéb kritikai észrevételeket.
 • Egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában.
 • Ismeretei birtokában, elemzései alapján felelős, megalapozott döntést hoz.
 • Felelősséget érez az energetika, az energiagazdálkodás problémái, valamint a fenntartható környezethasználat, továbbá a jelen és a jövő nemzedékei iránt.
Követelmények szorgalmi időszakban: 
Egy részteljesítmény értékelés.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana I. Műegyetemi Kiadó, 2005. Budapest. ISBN 963 420 514 3
Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana II/1-4. Műegyetemi Kiadó, 2005. Budapest. ISBN 963 420 514 3
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
7
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
85
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
2
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Czifrus Szabolcs
Beosztás: 
Egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs