BMETE11AX21

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika 1
A tárgy angol címe: 
Physics 1
3
1
0
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Márkus Ferenc
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.04.23.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolai matematikai és fizikai ismeretek.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
VIK Villamosmérnök BSc kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Matematikai alapok: Vektorszámítás, trigonometria, egyenletek, koordinátarendszerek, függvények. Skaláris és vektoriális szorzat. Függvények vált ozási sebessége: meredekség, érintő. Egyszerű függvények érintőjének kiszámolása (deriválása). A függvénygörbe alatti te rület kiszámolása. Mechanika: A
távolság és idő fogalma, mértékegysége, mérése. Mozgások leírása, sebesség és gyorsulás fogalma. Koordinátarendszerek. Kinema tikai feladatok alaptípusai: egyenes vonalú mozgások, hajítások, körmozgások, rezgőmozgások. A differenciál és integrálszámítás, illetve a vektorok és vektorműveletek szemléltetése kinematikai példákon keresztül. Newton törvényei, az erő illetve a tehetetlen tömeg fogalma, mérése, mértékegys ége. Kölcsönhatások és
erőtörvények: gravitációs és nehézségi erő, rugalmas erő, kényszererők, súrlódás és közegellenállás. A súly és súlyos tömeg fogalma. Mozgásegyenletek
felírása és megoldása, kezdeti feltételek szerepe. A munka és a teljesítmény fogalma, mozgási és helyzeti energia, energiameg maradás tétele. Impulzus és perdület fogalma, impulzus- és perdületmegmaradás tétele. Merev testek mozgása, tömegközéppontja, impulzusa és perdülete, a tehetetlenségi nyomaték fogalma. Dinamika a hétköznapokban a bolygók és műholdak mozgásától a mikromechanikai rendszerekig. Rezgések. Harmonikus oszc illátor. Mozgásegyenlet és megoldása. Kinematikai mennyiségek meghatározása. Csillapított és gerjesztett rezgés. Mechanikai hullámok. Hullámegyenlet és általános megoldása. Hullámok terjedési sebessége. Hullámtulajdonságok. Hullámok visszaverődése. Hullámok szuperpozíciója. Állóhullámok. Doppler- effektus. Rezgések és hullámok a hétköznapokban időmérésre használt kvarc oszcillátoroktól az ultrahangos orvosi diagnosztiká ig. Hőtan: A hőmérséklet fogalma, mérése, kinetikus értelmezése. Belső energia, munkavégzés, hőközlés. Hőerőgépek, hőszivattyúk, hűtőgépek, termodinamikai körfolyamatok. A termodinamika főtételei. Fázisátalakulások. Ideális gázok állapotegyenlete. Fajhő és hőkapacitás. Hővezetés, hőáramlás hősugá rzás. Hétköznapi hőtan: hőháztartás lakásokban és számítógépekben.
Az előadásokon a fenti témakörökhöz kapcsolódóan rendszeresen demonstrációs kísérletek kerülnek bemutatásra.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Nulladik ZH, 6 "kis" ZH és 1 összefoglaló ZH teljesítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A ZH-k a szorgalmi időszak végén egy-egy alkalommal pótolhatók a TVSZ szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatókkal heti rendszerességgel lehet konzultálni, illetve a ZH-k és a vizsgák előtt felkészítő konzultációk lesznek
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
http://fizipedia.bme.hu/index.php/Fizika_1_-_Villamosmérnöki_alapszak
Serway: Physics for Scientists and Engeneers (Saunders College Publishing)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
24
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Márkus Ferenc
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András
A tantárgy adatlapja PDF-ben: