Bemutatkozás

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kara 1998. július 1-jén alakult meg.

Korábban a természet- és társadalomtudományi tárgyak oktatásával, kutatásával foglalkozó egységek igen változatos formában léteztek a BME-n. Az Egyetem 1987-ben létrehozta a Természet- és Társadalomtudományi Kart (TTTK). Az új Kar graduális és posztgraduális szakokat is létrehozott. Ezek a szakok azóta is léteznek és erősítik az Egyetem „universitas” jellegét, növelik a presztízsét.

1996-ban a különböző karokon működő matematika tanszékek intézetté – Matematika Intézet – alakultak és csatlakoztak a TTTK-hoz. Idővel a természettudományi, ill. társadalomtudományi részeknek a saját szakokban is megnyilvánuló önálló ereje, a kétféle területet képviselő egységek egyre növekvő súlya a hazai oktatásban és kutatásban, a kar szétválását tették szükségessé. Így a TTTK bázisán két új kar jött létre: a Természettudományi Kar (TTK), valamint a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK).

Az 1998-ban alapított Természettudományi Kar bebizonyította életképességét, a hagyományokhoz méltó, a mai kor kihívásainak, a társadalmi-gazdasági igényeknek megfelelő oktatási, kutatási és kutatás-fejlesztési célok megvalósításáért dolgozik.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a természettudományos képzés kiváló hagyományokra, nagyszerű tanárokra tekinthet vissza, hallgatói közül kiemelkedő mérnökök, világhírű tudósok kerültek ki. A Kar által gondozott tudományterületek (fizika, matematika, nukleáris technika) művelői közül – a teljesség igénye nélkül – megemlítjük a Műegyetem első rektorát, Stoczek József fizikust, további rektorokat: id. Szily Kálmán fizikust és Kőnig Gyula, Kürschák József matematikust, Gábor Dénes, Wigner Jenő Nobel-díjasokat, Bay Zoltán, Haar Alfréd, Egerváry Jenő, Kármán Tódor, Szilárd Leó, Teller Ede világhírű tudósokat, akik hallgatóként és / vagy oktatatóként kapcsolatban álltak egyetemünkkel.

A Kar küldetése, jövőképe, értékrendje

A TTK Kari Tanács 2008. szeptember 24-i ülésén megtárgyalta, elfogadta a Kar küldetésnyilatkozatát. Ennek érdemi része a következő (csak formai szempontból kismértékben átszerkesztve):

A Természettudományi Kar küldetésének tekinti, hogy:

 • A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatóit műszaki felkészültségüket megalapozó, korszerű, világképformáló matematikai-természettudományos ismeretekkel vértezze fel
 • A nukleáris technikai ismeretek oktatásának magyarországi bázisa legyen
 • Egyetemi szakok, doktori iskolák és szakmai továbbképzés segítségével hozzájáruljon a fizika, a matematika és a nukleáris technika területén a szakemberképzéshez és a kutatói utánpótlás neveléséhez
 • Intézeteiben magas színvonalú fizikai, matematikai, nukleáris technikai, műszaki és interdiszciplináris alap- és alkalmazott kutatásokat, illetve fejlesztő tevékenységet végezzen
 • A BME többi karával együttműködve interdiszciplináris oktatási, kutatási és fejlesztési programokban vegyen részt
 • Aktívan támogassa a hazai természettudományos oktatást, kutatás-fejlesztést, részt vegyen az eredmények népszerűsítésében és hozzájáruljon az áltudomány elleni küzdelemhez
 • Hazai és nemzetközi kapcsolatokat építsen ki egyetemekkel, kutatóhelyekkel, iparvállalatokkal, és oktatási-kutatási együttműködésekben öregbítse a BME, Magyarország, valamint az Európai Unió hírnevét

 A TTK kiemelt fontosságú feladatait az alábbi felsorolás foglalja össze:

1. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem valamennyi karán a fizika, matematika és a hozzájuk kapcsolódó interdiszciplináris tárgyak oktatása magyar és idegen (jelenleg angol, francia, német) nyelven.

2. A TTK-n a következőkben felsorolt, önálló szakokon, illetve PhD-iskolákban folyó képzések gondozása, vagyis a tantervekben és a képesítési követelményekben előírt tartalmi és szervezési feltételek biztosítása, korszerűsítése, valamint a szakterületekre eső tárgyak oktatása, hallgatói laboratóriumi munkák vezetése:

Graduális szakok

 • Matematikus szak (hagyományos, 5 éves, kifutó)
 • Mérnök-fizikus szak (hagyományos, 5 éves, kifutó)
 • Matematika alapszak (BSc, 3 éves)
 • Fizika alapszak (BSc, 3 éves)
 • Energetikai mérnök alapszak (BSc, 3,5 éves) Atomenergetika szakirány
 • Matematikus mesterszak
 • Alkalmazott matematikus mesterszak (magyar és angol nyelven)
 • Fizikus mesterszak
 • Energetikai mérnök mesterszak Atomenergetika specializáció
 • Kognitív tanulmányok mesterszak (magyar és angol nyelven)

Szakirányú továbbképzés

 • Reaktortechnikai szakirányú továbbképzés
 • Operációkutatás szakirányú továbbképzés

Doktori (PhD) képzés

 • Fizikai Tudományok Doktori Iskola
 • Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola
 • Pszichológia Doktori Iskola

(A mesterszakokon, illetve a doktori képzésben az igényeknek megfelelően angol nyelvű oktatást vezettünk be.)

3. A TTK szervezeti egységeiben a szakterületükhöz kapcsolódó kutatás-fejlesztési munka végzése, részvétel a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben. A Kar – az állami támogatáson felül – hazai és nemzetközi pályázatokkal és szerződésekkel biztosítja a magas színvonalú kutatás-fejlesztési tevékenység feltételeit. A TTK egységei aktív szerepet vállalnak az interdiszciplináris kutatási feladatok megoldásában és a természettudományok népszerűsítésében.

A TTK intézetei az alábbi területeken folytatnak nemzetközileg kiemelkedő kutatási tevékenységet:

 • Fizikai Intézet: alkalmazott optika, elméleti és kísérleti szilárdtestfizika, felületfizika, komplex rendszerek, nanofizika.
 • Matematika Intézet: algebra és reprezentációelmélet, algoritmuselmélet, differenciálegyenletek elmélete és alkalmazásaik, dinamikai rendszerek, funkcionálanalízis és alkalmazásai, operáció­kutatás, sztochasztikus matematika és alkalmazásai
 • Nukleáris Technikai Intézet: reaktorfizika, Monte-Carlo módszerek, nukleáris üzem­anyag­ciklus, termohidraulika, nukleáris létesítmények és berendezések biztonsága, reaktortechnika, neutronmetrológia, reaktordozimetria, sugárvédelem, radiokémia, radioanalitika, nukleáris mérés­technika, fúziós kutatások, plazmadiagnosztika, orvosi fizika.
 • Kognitív tudományi Tanszék: emlékezet és tanulás, idegrendszeri képalkotás, kísérleti pragmatika, klinikai idegtudomány, pszicholingvisztika, vizuális idegtudomány

4. A Nukleáris Technikai Intézet az oktatóreaktorra támaszkodva a nukleáris technikai ismeretek oktatásában országos és nemzetközi feladatokat lát el.

5. A TTK munkatársai révén részt vállal az oktatás-kutatás szervezésének országos és nemzetközi tevékenységeiből.

6. A TTK figyelemmel kíséri szakterületei nemzetközi trendjeit, valamint az ezeken a területeken más intézményekben folyó munkát. Saját kutatási valamint oktatási tevékenységét folyamatosan fejleszti, hogy a felmerülő kutatás-fejlesztési, valamint szakember-utánpótlási igényeknek a lehető legrövidebb időn belül és magas szinten tudjon megfelelni.

Igények, elvárások ismertsége, tájékoztatás formái, szintjei

Egy egyetemi kar kiemelt fontosságú feladata az oktatás. Az Európai Unióban és hazánkban is sajnálatosan alacsony a műszaki, természettudományos pályát választók száma, aránya a megfelelő populáción belül (a természettudományok tekintetében kb. 2-3 % a teljes, egyetemre felvett hallgatóságból). A növelés igénye több hivatalos EU, illetve magyar kormányzati dokumentumban is megfogalmazásra került. Karunk „saját” képzései tekintetében, megőrizve a magas színvonalat, mindent megtesz ezen igények kielégítése érdekében.

A Műegyetemen jelentősen megnőtt a természettudományos kutatási potenciál, nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő tudósok választották a TTK-t munkahelyül. A „hagyományos” fizikai, matematikai kutatások mellett a Kar munkatársai sikeresen foglalkoznak az új, modern, a társadalmi igényeket kielégítő témákkal (pl. nanofizika, pénzügyi matematika, orvosi fizika) együttműködve a szélesen értelmezett gazdasági szektorral.

A Kar jelenlegi és jövőbeli igényeken és elvárásokon alapuló politikája, stratégiája

Oktatás-képzés

A TTK oktatási tevékenysége döntően (kb. ¾ részben) átoktatásból áll a BME többi karára. Ebben igyekszünk minél jobban kielégíteni a „megrendelő” kar igényeit. Feladatunknak tekintjük, hogy felhívjuk a természettudományos ismeretek fontosságára a figyelmet a mérnöki és gazdasági képzések minden szintjén. Képzéseink a BME-re jellemző hagyományos értékeit megőrizzük (alapos elméleti felkészítés, készség szintű példamegoldás), illetve szoros együttműködésben a karokkal folyamatosan modernizáljuk (új oktatási módszerek alkalmazásának kiterjesztése, mérnöki, gazdasági gyakorlat orientáltabb oktatás).

A fizikus, matematikus témájú képzésekben a létszámokat a jelenlegi szinten, illetve enyhe növekedésben kívánjuk tartani, megőrizve azok „elit” jellegét és kielégítve ezzel mind a természettudományos szakemberek iránti igényt, mind a gazdaságos, színvonalas oktatás feltételeit.

Változtatni kívánunk oktatásunk nemzetközi jellegén: hasznos lenne az idegen nyelvű képzéseink szerepének erősítése. A TTK az átoktatás szintjén eddig is jelentős szerepet játszott az idegen nyelvű (angol, francia, német, orosz) képzésekben. A jövőben saját mesterképzéseinket meg kívánjuk nyitni angolul beszélő külföldi hallgatók számára. Ki kívánjuk szélesíteni két diplomát adó MSc, PhD képzéseinket (ilyenek már léteznek pl. a TIME program keretében, lásd www.time-association.org).

Kutatás, fejlesztés, innováció

Küldetésnyilatkozatunkkal összhangban egyrészt követjük az általunk lefedett tudományterületek fejlődésének nemzetközi tendenciáit, másrészt néhány (szintén ott felsorolt) témában nemzetközi szintű kutatómunkát végzünk, és ezt tovább kívánjuk folytatni. Mindehhez részt kívánunk venni a továbbiakban is a hazai, nemzetközi pályázati tevékenységben (ennek részletezése később történik), illetve fejleszteni kívánjuk a gazdasági szférával való kapcsolatainkat.