BMETE11MX00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fotonika optikai alapjai
A tárgy angol címe: 
Optical Fundamentals of Photonics
A tárgy rövid címe: 
FotonikaOptAlap
4
0
0
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Gyímesi Ferenc
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.02.20.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.03.27
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Matematikai analízis, lineáris rendszer-leírás, elektromágneses terek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Villamosmérnöki MSC szakirányú képzés tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Fénytani modellek. Fényterjedés és képalkotás. Képalkotó eszközök, képhibák. Fényinterferencia, fénydiffrakció. Analóg és digitális holográfia és alkalmazásai: látvány-hologram, méréstechnikai alkalmazások, holografikus optikai elemek.
Elektromágneses fényelmélet. Fénytörés, fényvisszaverődés. Hullámterjedés diszperzív és abszorbeáló közegben. Fénypolarizácó, polarizációs eszközök.
Statisztikus optika. A fény statisztikus tulajdonságai. Időbeli és térbeli koherencia. Részlegesen koherens fény interfer enciája.
Fourier-optika. Fényhullámtér Fourier-előállítása. Alkalmazások: fényterjedés szabad térben, optikai Fourier-transzformáció, fényelhajlás, képalkotás Fourier-optikája, térszűrés, optikai összeköttetés.
Kristályoptika. Fényterjedés anizotróp kristályban. Optikai aktivitás. Faraday-hatás. Polarizációs eszközök. Elektro- és akusztooptika elemei. Nyaláboptika. Gauss-nyaláb. Áthaladás optikai elemeken. Hermite-Gauss-nyaláb.
Rezonátoroptika. Sík- és gömbtükör-rezonátor. Rezonátor-veszteségek. Stabilitási feltétel. Rezonancia-frekvenciák.
Fotonok és atomok. Elemi sugárzási folyamatok. Sugárzási spektrum, vonalalak-függvény. Fényforrások.
Lézer-erősítők és -oszcillátorok. A lézerműködés fenomenológikus elmélete. A lézerfény jellemzői. Gyakorlati lézerek, alkalmazások.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két zárthelyi 30-30 %-os, illetve 40 %-os együttes követelménnyel
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga; osztályzat kialakítása: 25 % zárthelyi,75 % vizsgaeredmény.
Pótlási lehetőségek: 
A zárthelyik a szorgalmi időszak utolsó hetében pótolhatók.
Konzultációs lehetőségek: 
Fogadóórán, illetve egyéni megbeszélés szerint.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Füzessy Zoltán: Fotonika optikai alapjai I, Műegyetemi Kiadó, 05025
Füzessy Zoltán: Fotonika optikai alapjai II, Műegyetemi Kiadó, 05026
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
40
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Füzessy Zoltán
Beosztás: 
emeritus professzor
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Mihály György
A tantárgy adatlapja PDF-ben: