BMETE14AX08

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika 1 Elektrodinamika levelező képzésen
A tárgy angol címe: 
Physics 1 Electrodynamics in Correspondence Course
A tárgy rövid címe: 
Fizika1ELev
1
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE14AX07
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Fizika1MLev
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX31
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
MatematikaL2c
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Noszticzius Zoltán
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.08.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.10.04.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
A mechanika alapfogalmai. Differenciál- és integrálszámítás, közönséges és parciális differenciálegyenletek.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, levelező BSc képzés, Vegyész- és Biológusmérnöki Szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az elektrodinamika felosztása a Maxwell- egyenletek segítségével: elektro- és magnetosztatika, stacionárius terek, kvázistacionárius és gyorsan változó terek.
Elektrosztatika. Az elektrosztatikus alapjelenség vezetővel és szigetelővel. Coulomb törvénye. Az elektrosztatika Gauss-törvénye. Az elektromos feszültség. Az elektromos potenciál. Pontszerű töltés és diszkrét töltéseloszlás potenciáltere. Ekvipotenciális felületek. Tö ltés elhelyezkedése vezető felületén. Elektromos erőtér és potenciáltér vezető belsejében. Csúcshatás. Kapacitás, kondenzátorok. Dipólus és ponttöltések ből álló
töltésrendszer potenciáltere. Elektromos tér anyagi közegben. Szabad és polarizációs töltés.
Magnetosztatika. Mágneses erőtér anyagi közegben. Para-, ferro- és diamágnesség.
Egyenáramok. A vezetés mechanizmusai. Az elektromos áram munkája és teljesítménye. A Kirchhoff-törvények. Elektromotoros erő. Az áramkör aktív és passzív tagjai.
Oersted és Ampére kísérletei. Szolenoid mágneses tere. H mérése szolenoidos kompenzációval. A mágneses tér hatása az áramtól átfolyt vezetőre. B mérése magnetométerrel. A Lorentz-féle erőtörvény. Az áramok közötti erőhatás és az Amper definíciója. A Faraday-féle indukció törvény. Neumann és Lenz törvénye. Kölcsönös indukció és önindukció. Bekapcsolási jelenségek.
Váltakozó feszültség és váltóáram előállítása. Komplex írásmód, komplex amplitúdó. Váltóáramú áramkörök, komplex impedancia . A váltóáram teljesítménye.
Elektromágneses hullámok. Az elektrodinamika összefoglalása.
A részletesebb tematika, valamint az emelt szintű vizsgára való felkészüléshez szükséges további anyag a tanszéki honlapon ta lálható.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel az előadások 70 %-án
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Az előadó rendelkezése és a TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Minden héten tartunk rendszeres konzultációt, amelynek idejét és helyét az előadáson kihirdetjük.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Noszticzius Z. – Ván P. – Wittmann M.: Elektrodinamika (a tanszéki honlapon)
Farkas H. - Wittmann M.: Fizikai alapismeretek (Műegyetemi Kiadó 60947)
Budó Ágoston: Kísérleti fizika II. (Tankönyvkiadó); Simonyi Károly: Villamosságtan (Akadémiai Kiadó 1983)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
1
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
47
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Noszticzius Zoltán
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Mihály György
A tantárgy adatlapja PDF-ben: