BMETE47MC26

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Megismerés és érzelem
A tárgy angol címe: 
Cognition and Emotion
2
0
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE47MC01
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
BevKognTud
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Demeter Gyula
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.03.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.06.23.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Általános pszichológia, az Idegrendszer működése
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Kognitív Tanulmányok MSc kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kurzus elsődleges célja az alapvető érzelmi és gondolkodási folyamatok ismeretese bemutatva a kurrens kutatásokat, agyi műk ödésmódokat. Arra törekszünk, hogy konkrét példákon, klinikai esteken keresztül szemléltessük az érzelmek és a megismerés közti bonyolult kapcsolatrendszert
bemutatva az érintett idegrendszeri struktúrákat. Kitérünk azokra a súlyos klinikai zavarokra ahol ezen hálózatok sér ülése áll fenn és válaszokat próbálunk adni olyan hasonló kérdésekre, mint pl: Előbb gondolkodunk, vagy előbb érzünk? Milyen agyi és evolúciós háttere van a szorongásnak? Hogyan fejlődtek ki az evolúció során az érzelmeink és a gondolkodási képességeink.
1., Bevezetés, példák, kedvcsináló
2., Érzelmek pszichológiája
3., Érzelmekidegrendszeri háttere
4., Megismerés idegrendszeri háttere
5., Érzelmek és gondolkodás kölcsönhatásai I.
6., Érzelmek és gondolkodás kölcsönhatásai II.
7., Az érzelmi életünk és gondolkodásunk fejlődése a gyerekkorban
8. Alvás és érzelmi informáciofeldolgozás.
9. Ha sérül az agy: gondolkodás és érzelem agysérülés után
10., Ha rosszul működik az agy - gondolkodás és érzelem zavarai I.
11., Ha rosszul működik az agy - gondolkodás és érzelem zavarai II.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Zárthelyi dolgozat a félév végén- legalább elégséges teljesítmény
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Fogadóórán, e-mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Pléh - Kovács - Gulyás (szerk.): Kognitív idegtudomány. Budapest, Osiris Kiadó, 2003.,
Oatley, K., Jenkins, J. : Érzelmeink. Budapest, Osiris. 2001.
Panksepp, J.: Affective Neuroscience, Oxford University Press, 1998
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Demeter Gyula
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
Név: 
Pajkossy Péter
Beosztás: 
tudomámyos segédmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
Név: 
Dr. Simor Péter
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Racsmány Mihály
A tantárgy adatlapja PDF-ben: