BMETE47MC32

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nyelvi olvasószeminárium 2
A tárgy angol címe: 
Reading Seminar in Psycholinguistics 2
0
2
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE47MC05
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Pszicholing
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Babarczy Anna
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.03.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.04.23.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Pszicholingvisztikai alapisemretek, kísérleti pszichológia módszertan
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Kognitív Tanulmányok MSc kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja a pszicholingvisztika és kísérleti nyelvészet kurrens témáinak megvitatása a magyar és nemzetközi szakirodalom új elméleteinek és eredményeinek tükrében. Minden szemszeterben az akkor legrelevánsabb témában hirdetjük meg a kurzust. Lehetséges témakörök:
1. A nyelvelsajátítás elméleti vitái, 2. A nyelvelsajátítás és implicit tanulás, 3. Specifikus nyelvi zavar. 4. A nyelvi és a végrehajtófunkciók kapcsolata, 5. A pragmatikai kompetencia fejlődése, 6. Skaláris implikatúrák, 7. A metafora elmélet kísérleti eredményei, 8. Klinikai pragmatika,
9. Nyelvfeldolgozás modelljei, 10. Többértelműség, 11. A nyelvfejlődés korpusznyelvészeti vizsgálata, 12. A nyelvfejlődés szá mítógépes modelljei,
13. A pragmatikai kompetencia számítógépes modelljei. 14. Beszédprodukció. 15. Nyelvevolúció.

The course discusses current issues in psycholinguistics and experimental linguistics through the analyisis of current theore tical and empirical papers in the Hungarian and international literature. Each semester, the most topical issue will be chosen. Topics to choose from include
1. Theoretical debates in language acquisition, 2. Language learning and implicit learning, 3. Language Specific Impairment, 4. Language and executive functions, 5. The development of pragmatic competence, 6. Scalar implicatures, 7. Empirical findings in Metaphor Th eory, 8. Clinical pragmatics, 9. Models of language processing, 10. Ambiguity, 11. Corpus analysis of child language, 12. Compu ter models of language acquisition, 13. Computer models of pragmatic competence. 14. Speech production. 15. Language evolution.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Referálás
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Dolgozat, vizsgaprezentáció
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Fogadóórán, e-mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Évente változó tudományos közlemények
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Babarczy Anna
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
Név: 
Dr. Lukács Ágnes
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Racsmány Mihály
A tantárgy adatlapja PDF-ben: