BMETE80MD00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Atommagfizika
A tárgy angol címe: 
Nuclear Physics
3
1
0
v
Kredit: 
5
Kizáró tantárgyak: 
Mag- és részecskefizika, Kísérleti magfizika, Magfizika
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
c. egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.07.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Alapvető fizikai ismeretek, matematikai analízis, kvantummechanika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A BME-UDE együttműködés keretében érkező hallgatók kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az atommag stabiltása, tömeghiány, Fél-empirikus kötési energia formula
Radioaktív bomlások típusai, és a bomlások elméleti leírásának alapjai Atommag-modellek: Fermi-gáz, héjmodell, kollektív modell alapjai, Magerők Atommag-reakciók. Hatáskeresztmetszetek, és két additivitásuk Maghasadás és magfúzió mechanizmusa
Részecskegyorsító berendezések főbb típusai és működési elvük

Stability of the nucleus, mass defect. Semi-empirical binding energy formula. Types and basic theory of radioactive decays.
Nuclear models: Fermi-gas, Shell-model, Basics of collective model. Nuclear forces. Nuclear reactions. Cross sections and their two additivities.
Mechanism of fission and fusion.
Main types and working principles of accelerators.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az aláírás feltétele az órák legalább 70%-án való részvétel, továbbá a házi feladatok eredményes megoldása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Kenneth Krane: Introductory Nuclear Physics
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
36
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
28
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Sükösd Csaba
Beosztás: 
c. egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: