BMETE80MF00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Magfizika
A tárgy angol címe: 
Nuclear Physics
A tárgy rövid címe: 
Magfizika
3
0
0
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Matematika, Kísérleti magfizika, Kvantummechanika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Fizikus mesterképzés (MSc) kötelező tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy a Fizika alapképzési (BSC) szakon „Kísérleti magfizika” tárgy keretében megszerezhető ismeretekre építve a magfizika főbb területeit tekinti át a következő témakörök tárgyalásával:
- Alapállapotú atommagok mérhető adatainak áttekintése és szisztematikája,
- atommagmodellek,
- magerők,
- magreakciók,
- magbomlások elméleti leírása,
- maghasadás sajátosságai,
- magfúzió és fúziós energiatermelés,
- kozmológia magfizikai alapjai,
- nukleáris asztrofizika.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel az órák legalább 70%-án
Követelmények vizsgaidőszakban: 
hagyományos szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
pótvizsgán
Konzultációs lehetőségek: 
az előadóval egyeztetett időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Györgyi Géza: Elméleti Magfizika (Mőszaki Könyvkiadó 1965)
K. Krane: Introductory Nuclear Physics (Wiley and Sons),
Fényes Tibor (szerk.) Atommagfizika (Akadémiai Kiadó 2006).
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
42
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
36
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Sükösd Csaba
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: