BMETE80NE09

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Korszerű nukleáris energiatermelés
A tárgy angol címe: 
Modern Nuclear Power Generation
A tárgy rövid címe: 
KorszerűNukleárisEnergiatermelés
3
1
0
v
Kredit: 
5
Kizáró tantárgyak: 
BMETE80ME09
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Yamaji Bogdán Keisuke
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
Egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.03.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.04.02.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetikus MSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Célkitűzések:

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat az atomenergetikára jellemző speciális, jelenleg alkalmazásban lévő , illetve a jövőben alkalmazásba vehető technológiai rendszerekre vonatkozó ismeretekkel. A tárgy részletesen bemutatja a nukleáris üzemanyagciklus kulcselemeit, az egyes reaktortechnológiák közötti hasonlóságokat és lényeges eltéréseket. A fissziós energiatermelés mellett bemutatásra kerül a fúzió és technológiai kihívásai. Ennek megfelelően az atomenergetika teljes vertikumában megjelenő alapvető műszaki megoldásokkal, tervezési és üzemeltetési elvekkel és módszerekkel ismerkednek meg a hallgatók. Az összehasonlító megközelítés alkalmazásával és a gyakorlat formájában kiadott önálló feladatok teljesítésével a hallgatók elsajátítják a tárgy keretében az atomerőművi villamosenergia-termelés műszaki megoldásainak átfogó ismeretét, képesek lesznek önállóan elemi szinten műszakilag értékelni meglévő és jövőbeli atomerőművi és kapcsolódó projekteket.

Tudás kompetenciák:

 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik az atomenergetika korszerű műszaki megoldásait illetően.
 • Pontos ismeretekkel rendelkezik a villamosenergia-termelésre felhasználható alapvető magfizikai folyamatokról.
 • Tisztában van az atomerőművekkel és fúzióval kapcsolatban használt fontosabb fogalmakkal és kategorizálásokkal.
 • Tájékozott a nukleáris energiatermelő létesítmények üzemét jellemző mennyiségeket illetően.
 • Felismeri az atomenergia-felhasználás műszaki kihívásait és előírásait.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik a nukleáris üzemanyagciklus (kitermelés, szállítás, energetikai célú felhasználásra történő előkészítés) során fellépő műszaki kihívásokról és megoldásokról.
 • Tisztában van az üemzavari és biztonságvédelmi rendszerek jelentőségével és korszerű műszaki megoldásokkal.
 • Ismeri az atomerőművi berendezések alapvető jellemzőit.
 • Tudomása van a fúziós energiatermelés módszereiről.
 • Felismeri az üzemanyag-felhasználás és az üzemanyag ciklus back-endjének kérdései közötti kapcsolatokat.
Képesség kompetenciák:
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik az atomenergetika korszxerű műszaki megoldásait illetően.
 • Pontos ismeretekkel rendelkezik a villamosenergia-termelésre felhasználható alapvető magfizikai folyamatokról.
 • Tisztában van az atomerőművekkel és fúzióval kapcsolatban használt fontosabb fogalmakkal és kategorizálásokkal.
 • Tájékozott a nukleáris energiatermelő létesítmények üzemét jellemző mennyiségeket illetően.
 • Felismeri az atomenergia-felhasználás műszaki kihívásait és előírásait.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik a nukleáris üzemanyagciklus (kitermelés, szállítás, energetikai célú felhasználásra történő előkészítés) során fellépő műszaki kihívásokról és megoldásokról.
 • Tisztában van az üemzavari és biztonságvédelmi rendszerek jelentőségével és korszerű műszaki megoldásokkal.
 • Ismeri az atomerőművi berendezések alapvető jellemzőit.
 • Tudomása van a fúziós energiatermelés módszereiről.
 • Felismeri az üzemanyag-felhasználás és az üzemanyag ciklus back-endjének kérdései közötti kapcsolatokat.
Attitűd kompetenciák:
 • Munkáját, eredményeit és következtetéseit folyamatosan ellenőrzi.
 • Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti az atomenergetikával és fúzióval kapcsolatos tudását.
 • Nyitott az információtechnológiai eszközök használatára.
 • Törekszik a nukleáris műszaki problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára.
 • Fejleszti a pontos és hibamentes feladatmegoldást, a mérnöki precizitást és szabatosságot szolgáló képességeit.
Önállóság és felelősség kompetenciák:
 • Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgatótársaival.
 • Elfogadja a megalapozott szakmai és egyéb kritikai észrevételeket.
 • Egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában.
 • Ismeretei birtokában, elemzései alapján felelős, megalapozott döntést hoz.
 • Felelősséget érez az energetika, az energiagazdálkodás problémái, valamint a fenntartható környezethasználat, továbbá a jelen és a jövő nemzedékei iránt.
 

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Egy részteljesítmény értékelés. Az előadások legalább 70 %-án jelen kell lenni.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Órák után vagy előzetesen egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A tantárgyhoz az adatlap kitöltése során még nem áll rendelkezésre könyv vagy jegyzet, annak legkorábbi megjelenési ideje 2020. ISBN
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
7
Felkészülés zárthelyire: 
45
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
2
Vizsgafelkészülés: 
40
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Yamaji Bogdán Keisuke
Beosztás: 
Egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs