BMETE80NE20

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Energia, kockázat, kommunikáció
A tárgy angol címe: 
Energy, Risk, Communication
A tárgy rövid címe: 
EnergiaKockázatKommunikáció
2
1
0
f
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Aszódi Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
Egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.03.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.04.02.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetikus MSc képzés Atomenergia specializáció kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Célkitűzések:

A tárgy az erőművek és egyéb nagy energetikai létesítmények lakossági elfogadásának, az ehhez kapcsolódó kommunikációnak a kiemelt aspektusait foglalja össze. Főbb tárgyalt témakörök: Energetikai kérdések megítélése a közvéleményben; Közvélemény-kutatási módszerek és eredmények; Az atomenergia lakossági elfogadása. Kockázat fogalma; A kockázat érzékelése, Objektív kockázat, szubjektív félelem;  Az egyes energiatermelési módok kockázata; Kockázat kommunikációjának módszerei; A NIMBY-szindróma; Lakossági veszélytudat. A lakossági tájékoztatás sajátosságai; Sajtóközlemény, lakossági tájékoztatók  készítésének alapvető szabályai; együttműködés a sajtóval.  Válságkommunikáció, a hagyományos és a közösségi média használata a veszélyhelyzeti kommunikációban. A tárgy a fenti témaköröket gyakorlati példák bevonásával tárgyalja. A hallgatók a félév során több esettanulmány és projektmunka készítése során készülnek fel a számonkérésre, részben csoportmunka keretében.

Tudás kompetenciák:

 • Tisztában van az erőművekkel, atomerőművekkel és az energiarendszerekkel kapcsolatban használt fontosabb fogalmakkal és kategorizálásokkal.
 • Pontos ismeretekkel rendelkezik a villamosenergia-termelésre felhasználható alapvető fizikai folyamatokról.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik az atomenergetika korszerű műszaki megoldásait illetően.
 • Tájékozott a nukleáris energiatermelő létesítmények üzemét jellemző mennyiségeket illetően.
 • Felismeri az atomenergia-felhasználás műszaki kihívásait és előírásait.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik a nukleáris üzemanyagciklus (kitermelés, szállítás, energetikai célú felhasználásra történő előkészítés) során fellépő műszaki kihívásokról és megoldásokról.
 • Tisztában van a biztonságos energiaellátás társadalmi folyamatokra gyakorolt alapvető hatásaival,  szerepével.
 • Ismeri a hőerőművi, atomerőművi berendezések alapvető jellemzőit.
 • Tudomása van az alapvető kommunikációs módszerekről, eszközökről.
 • Felismeri az energiatermelés és a fejlett társadalmak működése, gazdasága közötti alapvető kapcsolatokat.
 • Tájékozott az energetika területén alkalmazható kommunikációs eszközök tekintetében.
Képesség kompetenciák:
 • Kiválasztja az energetikai-gazdasági vizsgálatok során alkalmazandó követelményeket, a vizsgálat szintjét és célrendszereit.
 • Meghatározza az alapvető nukleáris biztonsági elvárásokat.
 • Elemzi az energiafelhasználást és termelést jellemző adatokat és feldolgozás útján minőségileg új adatokat állít elő.
 • Javaslatot tesz a megfelelő erőművi technológiák kiválasztására.
 • Különbséget tesz az erőművi, atomerőművui technológiák között technikai jellemzőik alapján.
 • Különbséget tesz az üzemanyagciklus technológiák között nukleáris biztonsági jellemzőik alapján.
 • Értelmezi az energetikai rendszerekhez kapcsolódó műszaki és biztonsági értékelő és elemző kritériumokat, különös tekintettel az atomenergetikai alkalmazásokra.
 • Elemezni képes az energiatermeléshez kapcsolódó, a társadalom által érzékelt kockázatokat, azokat fontosság szerint sorba tudja rendezni.
 • Elemezni képes az energiatermeléshez kapcsolódó, a társadalom által érzékelt kockázatokat, azokat fontosság szerint sorba tudja rendezni.
 • Alkalmazza az elsajátított ismeretekt az adott létesítményhez, adott feladathoz kapcsolódó fő kommunikációs üzenetek összeállításában.
 • Azonosítja a célszerűen alkalmazandó kommunikációs eszközöket.
 • Használja a célszerűen alkalmazandó kommunikációs eszközöket.
Attitűd kompetenciák:
 • Munkáját, eredményeit és következtetéseit folyamatosan ellenőrzi.
 • Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti az energetikával, atomenergetikával kapcsolatos tudását.
 • Nyitott az információtechnológiai eszközök használatára.
 • Törekszik az energetikai, nukleáris és általános műszaki problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára.
 • Fejleszti a pontos és hibamentes feladatmegoldást, a mérnöki precizitást és szabatosságot szolgáló képességeit.
 • Támogatja a csapatmunkát, részt vezs a csoporton belüli és csoportok közötti együttműködésben.
Önállóság és felelősség:
 • Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgatótársaival.
 • Elfogadja a megalapozott szakmai és egyéb kritikai észrevételeket.
 • Egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában.
 • Ismeretei birtokában, elemzései alapján felelős, megalapozott döntést hoz.
 • Felelősséget érez az energetika, az energiagazdálkodás problémái, valamint a fenntartható környezethasználat, továbbá a jelen és a jövő nemzedékei iránt.
 

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Egy évközi írásbeli félmérés, két beadandó házi feladat.
Pótlási lehetőségek: 
A részteljesítmény értékelés egy alkalommal javítható, illetve ismételhető (ide értve a késedelmes benyújtást is) a pótlási időszak végéig.
Konzultációs lehetőségek: 
Órák után vagy előzetesen egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A tantárgyhoz az adatlap kitöltése során még nem áll rendelkezésre könyv vagy jegyzet, annak legkorábbi megjelenési ideje 2020.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
7
Felkészülés zárthelyire: 
35
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
35
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
1
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Aszódi Attila
Beosztás: 
Egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs