BMETE80NE21

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Neutron- és gammatranszport-számítási módszerek
A tárgy angol címe: 
Neutron and Gamma Transport Calculation Methods
A tárgy rövid címe: 
NeutronÉsGammatranszportSzámítás
2
0
1
f
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr Czifrus Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
Egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.03.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.04.02.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetikus MSc képzés Atomenergia specializáció kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Célkitűzések:

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a nukleáris és sugárforrást alkalmazó berendezések, létesítmények részletes, háromdimenziós sugárzástranszport-modellezésére alkalmas modern számítási módszerekkel. A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a determinisztikus és Monte Carlo elvű foton- és neutrontranszport módszerekkel. Az elméleti alapok elsajátításán túl a tárgy célja, hogy a hallgatók gyakorlatban alkalmazható számítási módszereket tanuljanak meg, melyek segítségével atomrekatorok sokszorozási tényezője, neutronfluxus- és teljesítményeloszlása, sugárzási tere, sugárforrások árnyékolása stb. nagy hatékonysággal modellezhető. A tanult módszerek skálája az egyszerű, becslő eljárásoktól a state-of-the art, nemzetközileg referenciának számító technikákig terjed.

Tudás kompetenciák:

 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a Boltzmann-transzportegyenlet közelítő és numerikus megoldási módszereivel kapcsolatban.
 • Ismeri a neutron- és gammasugárzás anyagggal való kölcsönhatásának mechanizmusait.
 • Tisztában van a gamma-sugárzás és anyag kölcsönhatását leíró hatáskeresztmetszetek energiafüggésével.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a build-up faktoros 3D gamma-sugárgyangítési módszerekről.
 • Ismeri a Monte Carlo módszerek alapjait és alklamazhatósági körét.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a determinisztikus neutrontranszport-programok típusairól, fő jellemzőiről.
 • Ismeri a Monte Carlo elvű kritikussági számítások elveit.
 • Tisztában van a Monte Carlo szóráscsökkentési technikákkal.
 • Tisztában van a Monte Carlo alkalmazásokban használt szimulált detektálási technikákkal.
 • Ismeri a számítások megbízhatóságának megítéléséhez szükséges matematimai statisztikai módszereket.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a determinisztikus neutrontranszport-programok alkalmazhatóságáról.
Képesség kompetenciák:
 • Használja a Boltzmann-transzportegyenlet közelítő és numerikus megoldási módszereit.
 • Elemzi a neutron- és gammasugárzás anyagggal való kölcsönhatásának mechanizmusait.
 • Alkalmazza a gamma-sugárzás és anyag kölcsönhatását leíró hatáskeresztmetszetek energiafüggését.
 • Alkalmazza a build-up faktoros 3D gamma-sugárgyengítési módszereket.
 • Használja a Monte Carlo módszerek alapjait és módszereit.
 • Alkalmazza a determinisztikus neutrontranszport-programok különböző típusait.
 • Használja a Monte Carlo elvű kritikussági számítások elveit.
 • Alkalmazza a Monte Carlo szóráscsökkentési technikákat.
 • Alkalmazza a Monte Carlo szóráscsökkentési technikákat.
 • Alkalmazza a Monte Carlo elvű programok szimulált detektálási technikáit.
 • Alkalmazza a számítások megbízhatóságának megítéléséhez szükséges matematikai statisztikai módszereket.
 • Elemzi a determinisztikus neutrontranszport-programok alkalmazhatóságát.
Attitűd kompetenciák:
 • Munkáját, eredményeit és következtetéseit folyamatosan ellenőrzi.
 • Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti a neutron- és gammatraszport számítási módszerekkel kapcsolatos tudását.
 • Nyitott az információtechnológiai eszközök, Monte Carlo és determinisztikus transzportprogramok használatára.
 • Törekszik a nukleáris műszaki problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára.
 • Fejleszti a pontos és hibamentes feladatmegoldást, a mérnöki precizitást és szabatosságot szolgáló képességeit.
Önállóság és felelősség kompetenciák:
 • Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgatótársaival.
 • Elfogadja a megalapozott szakmai és egyéb kritikai észrevételeket.
 • Egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában.
 • Ismeretei birtokában, elemzései alapján felelős, megalapozott döntést hoz.
 • Felelősséget érez az energetika, az energiagazdálkodás problémái, valamint a fenntartható környezethasználat, továbbá a jelen és a jövő nemzedékei iránt.

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két részteljesítmény értékelés
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A részteljesítmény értékelés egy alkalommal javítható, illetve ismételhető (ide értve a késedelmes benyújtást is) a pótlási időszak végéig.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana I. Műegyetemi Kiadó, 2005. Budapest. ISBN 963 420 514 3
Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana II/1-4. Műegyetemi Kiadó, 2005. Budapest. ISBN 963 420 514 3
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
15
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
60
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
3
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Czifrus Szabolcs
Beosztás: 
Egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs